Man2 - projekt mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej - część B w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu ma na celu zachowanie charakterystyki istniejącego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poprzez określenie jego parametrów zabudowy oraz linii rozgraniczających dla docelowego układu komunikacyjnego. Plan zabezpieczy cenny drzewostan oraz tereny wyłączone z zabudowy, jak również umożliwi realizację ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 września 2003 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej