Bd - projekt mpzp "Rejon ulicy Janikowskiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem planu jest określenie docelowego przeznaczenia i możliwości zagospodarowania atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych na pograniczu miasta z gminami sąsiednimi, a także ochrona istniejących terenów zieleni. Projekt zakłada również uporządkowanie obsługi komunikacyjnej w granicach mpzp.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono 

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE 

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

I KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy do udziału w I etapie konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Rejon ulicy Janikowskiej' w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 27 stycznia do 24 lutego 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Joanna Grabarkiewicz -  kierownik zespołu projektowego: jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Katarzyna Stawiarska - koordynatorka prac nad projektem: kstawiarska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 61 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 grudnia 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Janikowskiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej