Deklaracja dostępności Miejska Pracownia Urbanistyczna

Deklaracja dostępności

Miejska Pracownia Urbanistyczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mpu.pl/

Data publikacji: 2021-04-23

Data aktualizacji: 2023-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

Data sporządzenia: 2021-04-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maciejewska, Beata Skrzypczak, dostepnosc@um.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 61 878 58 32, +48 61 878 53 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul. Za Bramką 1 (siedziba Miejskiej Pracowni Urbanistycznej znajduje się na trzecim piętrze).
 2. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Za Bramką.
 3. Wejście do budynku bez żadnych ograniczeń, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 4. W budynku znajduje się winda dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 5. Siedziba Miejskiej Pracowni Urbanistycznej jest dostępna dla osób niepełnosprawnych (parter oraz trzecie piętro).
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się zarówno na parterze jak i na trzecim piętrze.
 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń Pracowni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie wszędzie znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. W budynku znajduje się parking (dostęp do ul. Wszystkich Świętych), na którym wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.