Po co robione są plany?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa uchwalanym przez radę gminy. Jego zadaniem jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie, w jaki sposób i na jakich warunkach można ten teren zagospodarować. Nadrzędnym celem uchwalenia planu jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego.

Plan obowiązuje na precyzyjnie określonym terenie i dotyczy wszystkich nieruchomości znajdujących się w jego granicach.

Plan, będąc przepisem prawa, jest bezpośrednią podstawą do prowadzenia procesów inwestycyjnych - budowy, przebudowy, rozbudowy itd. Co ważne - plan dotyczy też terenów komunikacji, terenów zieleni czy wód powierzchniowych. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie przyszłe inwestycje będą zgodne z planem.

Procedura sporządzenia planu jest transparentna i publiczna. Każdy ma prawo uczestniczyć w procesie jego tworzenia. Każdy ma prawo uzyskać informację o przeznaczeniu terenu w uchwalonym planie.

Plan to tekst uchwały rady gminy oraz załączniki graficzne i tekstowe. W ramach przygotowania projektu planu sporządzamy wiele analiz, szkiców i wizualizacji, które ułatwiają zrozumienie konsekwencji jego uchwalenia.

Plan obowiązuje bezterminowo. Można go zmieniać. Może też zostać uchylony przez sąd w części lub w całości.

Plan jest narzędziem dla racjonalnego prowadzenia gospodarki przestrzennej gminy. Plany, choć pracochłonne i skomplikowane, są niezbędnym elementem systemu zarządzania przestrzenią miasta.

Dbamy o to, by plany były aktualne i obejmowały najważniejsze dla miasta obszary.