Łl - projekt mpzp w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu planu jest określenie zasad zagospodarowania terenów oraz parametrów dla zabudowy mieszkaniowej.

Jednym z głównych założeń jest umożliwienie realizacji przyjaznych wnętrz urbanistycznych z większym udziałem powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzenie czytelniejszego układu komunikacyjnego projektowanego osiedla.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 25 lutego 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnych Skrzatów w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej