Pf - projekt mpzp dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem projektu jest ochrona obecnego zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz uniemożliwienie wprowadzania funkcji kolidujących. Plan pozwoli także na przeanalizowanie i określenie optymalnego przeznaczenia terenu w południowo-zachodniej części osiedla oraz na ustalenie zasad ochrony terenów zieleni, w tym zieleni osiedlowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap

3. PRACE PROJEKTOWE

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 18 stycznia 2022 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Osiedle Stefana Batorego - część północna"
w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej