Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych:

Magdalena Pilarczyk-Kieliszek

kontakt: iod@poznan.mpu.pl


Ochrona danych osobowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przywiązuje uwagę do ochrony danych osobowych swoich klientów. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu.pl;

3) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach:

 • obsługi zgłoszeń, wniosków, uwag, skarg, żądań i zapytań, oceny ofert złożonych w postępowaniach publicznych, a także dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanych umów - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • wykonywania zadań statutowych realizowanych w interesie publicznym - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
 • nagrywania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych oraz innych spotkań na potrzeby sporządzenia protokołu - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów własnych oraz naszych klientów, w tym w szczególności poprzez zastosowany w MPU monitoring wizyjny - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit f) oraz uzupełniająco lit. d) RODO,
 • realizacji podpisanych umów oraz działań podjętych przed ich podpisaniem - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 • promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

4) na terenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wprowadzono monitoring wizyjny, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom przebywającym na terenie Pracowni, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane przez Administratora w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków - piktogramów z napisem "Obiekt monitorowany";

5) w większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności. Szczegóły w tym zakresie znajdują się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na stronie internetowej www.mpu.pl, w siedzibie Pracowni oraz w obwieszczeniu albo ogłoszeniu, o których mowa w art. 11 lub 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane otrzymujemy także od innych organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

6) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do współpracy przy załatwianiu spraw (skierowanych przez Państwa zgłoszeń, wniosków, żądań i zapytań), wskazane na mocy przepisów prawa,
 • podmioty uprawnione do kontroli naszych działań oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa,
 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, w tym współpracownicy i kontrahenci, uczestniczący w realizacji podpisanych z Państwem umów, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie);

7) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

8) dane osobowe pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznych i spotkań będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte;

9) Państwa dane zebrane na skutek nagrania obrazu będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. W przypadku, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator Danych Osobowych powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu sądowym, termin wskazany wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy w przepisach o przedawnienie roszczeń cywilnych i karnych. Po upływie ww. okresów dane, uzyskane w wyniku monitoringu, podlegają zniszczeniu;

10) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

11) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

12) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych*, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana), jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem - CZYTAJ więcej na temat praw podmiotów danych;

13) w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

*Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie danych opiera się na podstawie zgody, umowy lub zautomatyzowanego przetwarzania. Nie obejmuje administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi.

Załączniki


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 741), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są niezbędne w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu:

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • nagrywania konsultacji społecznych, dyskusji publicznych oraz innych spotkań na potrzeby sporządzenia protokołu - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO;

4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

5) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) dane osobowe pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznych i spotkań będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte;

7) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

11) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru - Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

12) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, w zw. z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 741), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu informuje, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, adres email: mpu@poznan.mpu.pl, tel. 61 63 96 470;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi, mogą Państwo skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, korespondencyjnie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: iod@poznan.mpu;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniższych celach, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i są niezbędne w procedurze sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania:

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym - w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • nagrania konsultacji społecznych, dyskusji publicznej oraz innych spotkań na potrzeby sporządzenia protokołu - w oparciu o prawną podstawę przetwarzania, jaką, w zależności od charakteru spotkania, może być art. 6 ust. 1 lit b) lub e) RODO;

4) podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe;

5) Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) dane osobowe pozyskane w trakcie nagrań dyskusji publicznej i spotkań będą przetwarzane wyłącznie do momentu sporządzenia i zatwierdzenia protokołu, po czym zostaną usunięte;

7) Państwa dane osobowe nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym;

8) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu;

9) zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych jeśli są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych lub gdy uważa Pani/Pan, iż przetwarzamy je niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

11) udostępnianie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić tylko organom publicznym lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa; osobom upoważnionym przez nas, które muszą mieć dostęp do danych, celem wykonywania powierzonych obowiązków; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie; organowi nadzoru - Wojewodzie Wielkopolskiemu; organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w związku z prowadzonym postępowaniem;

12) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej