Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

1. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zezwala na ponowne wykorzystywanie informacji w trybie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641), zwanej dalej: "ustawą".

2. Informacje sektora publicznego są co do zasady udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie i pod warunkami, że:

     a) użytkownik ponownie wykorzystujący informacje poda źródła ich pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu;

     b) użytkownik ponownie wykorzystujący informacje poda daty wytworzenia informacji oraz daty pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

     c) jeśli pozyskana treść informacji jest modyfikowana, użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zamieści adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;

     d) użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zamieści adnotację o wyłączeniu odpowiedzialności Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu z tytułu wszelkich następstw ponownego wykorzystywania informacji.

3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa.

4. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2021 r. poz. 386) przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane. Użytkownik ponownie wykorzystujący informacje zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

5. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).


Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

2. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat uwzględnia się koszty ponoszone w celu przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania bądź przekazania informacji (np. wykorzystanie różnego rodzaju materiałów, których zużycie można przyporządkować do przekazania informacji, koszty dodatkowego nakładu pracy, koszty czynności związanych z anonimizacją). Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie. Zdania poprzedzającego nie stosuje się do danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API, zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy.


Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bądź w przypadku określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji lub wysokości opłaty.

1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

     a) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

     b) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę,

     c) wnioskodawcy, któremu przedstawiona została oferta zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji lub określająca wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje prawo do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy realizacja wniosku spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy), odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Od decyzji przysługuje odwołanie na zasadach określonych w pkt 1.


Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego winien zawierać w szczególności:

     a) nazwę podmiotu zobowiązanego, do którego kierowany jest wniosek;

     b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

     c) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

     d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

     e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego przez podmiot zobowiązany, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

     f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępnione lub przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

2. Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej