________________________________________________________________________________

Miejska Pracownia Urbanistyczna

poszukuje kandydata na stanowisko

ds. projektowania urbanistycznego

Zakres podstawowych czynności : Uczestnictwo w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych.

Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe na kierunku architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna lub architektura krajobrazu,
 2. podstawowa umiejętność obsługi programów graficznych środowiska GIS,
 3. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, skrupulatność, odpowiedzialność,
 4. znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi programu do wizualizacji SketchUp, Lumion.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, miejscowość zamieszkania, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. podpisany list motywacyjny;
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie);
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie);
 5. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydata/ki, który/a zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty prosimy składać w punkcie informacyjnym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (III piętro), listownie na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, mailowo na adres rekrutacja@poznan.mpu.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: MPU_Poznan/SkrytkaESP (należy załączyć podpisane skany wymaganych dokumentów) w terminie  do 27 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Pracowni).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. praca administracyjna przy komputerze,
 2. miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 3. praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.

Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie,
 2. wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego;
 3. 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku),
 4. przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej