Dane przestrzenne

CYFRYZACJA AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Cyfryzacja aktów planowania przestrzennego (APP) polega na przetworzeniu danych dotyczących obowiązujących aktów z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz tworzeniu nowych danych APP w postaci cyfrowej, w toku procedury planistycznej.

Więcej informacji o cyfryzacji planowania przestrzennego dostępnych jest na stronach Ministerstwo Rozwoju i Technologii:

Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja


ZBIORY DANYCH PRZESTRZENNYCH

Poniżej znajdują się następujące zbiory:

zbiór danych APP oznaczany kodem "SUIKZP" dotyczący danych przestrzennych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

   SUIKZP

zbiór APP danych oznaczany kodem "MPZP" dotyczący danych przestrzennych dla miejscowych planów, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów odbudowy oraz miejscowych planów rewitalizacji

   MPZP


DANE DLA APP

Dane przestrzenne dla aktów planowania przestrzennego:

STUDIUM

MPZP OBOWIĄZUJĄCE

MPZP W OPRACOWANIU


USŁUGI

SUIKZP:
usługa wyszukiwania - CSW

usługa przeglądania - WMS

usługa pobierania - WFS

MPZP:
usługa wyszukiwania - CSW

usługa przeglądania - WMS

usługa pobierania - WFS