Vademecum Planistyczne

Vademecum Planistyczne

zbiorcza informacja dotycząca aktualnego stanu zagospodarowania Poznania i jego rozwoju przestrzennego w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych.

Opracowanie zawiera takie zagadnienia jak:

  • liczbę opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu,
  • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
  • analizę Oferty Inwestycyjnej Miasta Poznania przedstawiającą tereny przeznaczone do zainwestowania i do doinwestowania,
  • informację o rozkładzie przestrzennym typów zabudowy mieszkaniowej.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej