Planistyczne ABC

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE

Miejska Pracownia Urbanistyczna

 • projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wydział Urbanistyki i Architektury

 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzje o warunkach zabudowy
 • decyzje o pozwoleniu na budowę


STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego
 • jest opracowywane dla całego miasta
 • sporządza się w skali od 1:5000 do 1:25000
 • posiada część tekstową i graficzną
 • nie jest aktem prawa miejscowego
 • projekt studium sporządza w imieniu Prezydenta Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • finalny dokument uchwala Rada Miasta Poznania

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 • ustala przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu
 • jest opracowywany dla fragmentu miasta
 • sporządza się w skali 1:1000 w wyjątkowych sytuacjach w skali: 1:500, 1:2000, 1:5000
 • posiada część tekstową i graficzną
 • jest aktem prawa miejscowego
 • przy sporządzaniu mpzp bierze się pod uwagę wiele uwarunkowań
 • projekt mpzp musi być zgodny ze studium
 • projekt mpzp sporządza w imieniu Prezydenta Miasta Poznania Miejska Pracownia Urbanistyczna
 • finalny dokument uchwala Rada Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

 • Aktualnie wyświetlana strona - Planistyczne ABC
 • MKUA