Czym się zajmujemy

Początki Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu sięgają lat "30 ubiegłego wieku, gdy pod kierownictwem prof. Władysława Czarneckiego zespół Wydziału Rozbudowy Miasta opracował pierwszy "Ogólny plan rozbudowy Poznania".

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu w obecnej formie została powołana w 1991 r.

Przez ponad 30 lat opracowaliśmy Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Poznania (1994 r.), 5 edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1999 r., 2003 r., 2008 r., 2014 r. i 2023 r.) oraz ponad 300 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie pracujemy nad ponad 150 projektami.

Obok pracy nad planami i Studium:

 • wykonujemy badania, studia, analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz sąsiednich gmin, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania,
 • prowadzimy konsultacje społeczne opracowywanych dokumentów planistycznych,
 • realizujemy politykę informacyjną w zakresie planowania przestrzennego miasta Poznania - prowadzimy stronę www.mpu.pl, kanał na platformie YouTube oraz stronę na portalu Facebook,
 • wykonujemy cykliczną ocenę aktualności Studium i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz określamy wieloletnie programy ich sporządzania,
 • przygotowujemy wnioski do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania,
 • reprezentujemy Miasto przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu uchwał Rady Miasta Poznania dotyczących zagospodarowania przestrzennego,
 • koordynujemy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - organu doradczego Prezydenta Miasta Poznania,
 • przygotowujemy opinie urbanistyczne dla Prezydenta Miasta Poznania,
 • prowadzimy planistyczną Geobazę danych przestrzennych Miasta Poznania,
 • prowadzimy rejestry administracyjne z zakresu planowania przestrzennego,
 • współpracujemy z biurami, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Poznania oraz z uczelniami, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się problemami planowania przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego oraz rozwoju systemów infrastruktury transportowej i inżynieryjnej.