Uchwała Nr XXXI/299/V/2008

Rady Miasta Poznania

z dnia 18 stycznia 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, zmienionego uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

§ 1

 

Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, zwaną dalej „zmianą studium”.

 

§ 2

 

Zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszar w granicach administracyjnych miasta Poznania.

§ 3

 

Integralnymi załącznikami do niniejszej uchwały są kolejno:

1. część tekstowa – ujednolicony tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, na którą składa się:

     1) tom I – Uwarunkowania, stanowiący załącznik Nr 1;

     2) tom II – kierunki, stanowiący załącznik Nr 2.

2. część graficzna, na którą składa się:

1) plansza „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uwarunkowania”, sporządzona na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiąca załącznik Nr 3;

2) plansza „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - kierunki”, sporządzona na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiąca załącznik Nr 4.

3. Synteza ustaleń zmiany studium i uzasadnienie przyjętych rozwiązań, stanowiące załącznik Nr 5.

4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik Nr 6.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Poznania

Grzegorz Ganowicz


uzasadnienie

do uchwały XXXI/299/V/2008

rady miasta Poznania

z dnia 18 stycznia 2008 r.

 

 

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, zmienionego uchwałą Nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

 

 

1. Prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie uchwały Nr XXXV/291/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Bezpośrednim powodem podjęcia powyższej uchwały było wejście w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w zasadniczy sposób zmieniła relacje prawne między studium a planami miejscowymi – zamiast dotychczasowej spójności ustaleń planu ze studium, wymaga obecnie zgodności rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium. Ta sytuacja prawna w wielu przypadkach mogła utrudnić opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), stwierdzono konieczność dostosowania zarówno formy, jak i treści dotychczasowego studium do nowych wymogów prawnych.

     Studium miasta Poznania, uchwalone w 1999 r., składa się z:

     1) części opisowej;

     2) części graficznej:

a) mapa w skali 1:15000 pt. „Tereny wyłączone z zabudowy, częściowo wyłączone z zabudowy oraz przeznaczone pod zabudowę. Preferowane funkcje”,

b) mapa w skali 1:15000 pt. „kształtowanie przestrzeni środowiska przyrodniczego i kulturowego. Elementy wymagające zwrócenia szczególnej uwagi”,

c) mapa w skali 1:15000 pt. „Energia”,

d) mapa w skali 1:15000 pt. „Poznański system wodociągowo – kanalizacyjny”,

e) mapa w skali 1:15000 pt. „Transport”,

f) mapa w skali 1:15000 pt. „Tereny wymagające opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”,

g) mapa w skali 1:30000 pt. „Główne przestrzenie kreacji miasta”,

h) mapa w skali 1:30000 pt. „Charakterystyka zabudowy terenów – intensywność i sposób wykonania”.

Obecnie, zgodnie z powołanym Rozporządzeniem, Studium powinno składać się z:

-         części określającej uwarunkowania, przedstawionej w formie tekstowej i graficznej,

-         części tekstowej, zawierającej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,

-         rysunku przedstawiającego w formie graficznej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,

-         uzasadnienia i syntezy ustaleń projektu studium.

3. Nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2004r. Nr 49, poz. 464) wprowadziła obowiązek wykonania do studium opracowania ekofizjograficznego, czego nie wymagano uprzednio. W związku z tym na potrzeby zmiany studium zostało sporządzone opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Poznania (kwiecień 2004 r.).

4. Przy sporządzaniu zmiany studium wzięto pod uwagę kilkadziesiąt wniosków (składanych jeszcze przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium), dotyczących przeznaczenia na cele inwestycyjne terenów, które do tej pory w studium przewidziane były jako rolne. Dotyczy to głównie obszaru Moraska, Radojewa, Umultowa, Szczepankowa i Spławia oraz terenów wzdłuż zrealizowanej autostrady. Na obszarach tych w zmianie studium wyznaczono nowe tereny mieszkaniowe i przemysłowo - usługowe.

5. Obecna zmiana studium uwzględnia również zmiany wynikające z ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21), wprowadzając na terenie miasta zamiast dotychczasowych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i użytków ekologicznych – tereny cenne przyrodniczo, do czasu ponownego ich objęcia odpowiednimi formami ochrony przyrody. Wyznaczono także tereny wchodzące w skład obszarów Natura 2000. Kontynuowana jest też idea wyłączenia z zabudowy terenów lasów, zadrzewień i terenów otwartych, tworzących klinowo – pierścieniowy system zieleni Poznania.

6. Sporządzona zmiana studium zawiera problematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Projekt zmiany studium został uzgodniony i uzyskał opinię stosownie do ustaleń art. 11 pkt. 5 – 8 powołanej wyżej ustawy. W dniach od 29 maja 2006 r. do 5 lipca 2006 r. projekt zmiany studium był wyłożony do publicznego wglądu. W ustawowym czasie do projektu zostały zgłoszone 1123 uwagi. Prezydent Miasta Poznania, uznając zasadność części złożonych uwag, postanowił je uwzględnić, pozostałe uwagi skierował pod obrady Rady Miasta Poznania w celu rozstrzygnięcia ich przez Radę. Nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Poznania uwagi wraz z rozstrzygnięciem Rady stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” nie jest przepisem gminnym, a dokumentem określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej. Kierunki rozwoju miasta określone w studium stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Poznania

Grzegorz Ganowicz


część tekstowa – ujednolicony tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania”, na którą składa się:

     1) tom I – Uwarunkowania, stanowiący załącznik Nr 1;

     2) tom II – kierunki, stanowiący załącznik Nr 2.

 

Ø      część graficzna, na którą składa się:

1) plansza „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uwarunkowania”, sporządzona na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiąca załącznik Nr 3;

2) plansza „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - kierunki”, sporządzona na kopii mapy topograficznej w skali 1:15000, stanowiąca załącznik Nr 4.

 

Ø      Synteza ustaleń zmiany studium i uzasadnienie przyjętych rozwiązań, stanowiące załącznik Nr 5.

 

Ø      Rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik Nr 6.