SPIS TREŚCi

 

i. wprowadzenie

ii. część ogólna

1.       uwarunkowania ponadlokalne................................................................................. 3

1.1   Uwarunkowania międzynarodowe....................................................................... 3

1.2. Uwarunkowania o znaczeniu krajowym................................................................. 4

1.3. Uwarunkowania regionalne................................................................................... 4

2.       Uwarunkowania środowiska przyrodniczego..................................................... 6

2.1. Geologia i ukształtowanie terenu........................................................................ 6

2.2. Wody podziemne.............................................................................................. 7

2.3. Wody powierzchniowe....................................................................................... 8

2.4. Tereny zieleni.................................................................................................... 9

2.5. Rolnicza przestrzeń produkcyjna....................................................................... 11

2.6. Powietrze atmosferyczne................................................................................. 13

2.7. Obszary prawnie chronione.............................................................................. 14

2.8. Uwarunkowania europejskie.............................................................................. 14

3.       Ochrona dziedzictwa kulturowego......................................................................... 15

3.1. Główne czynniki determinujące stan zagospodarowania miasta.......................... 15

3.2. Rozpoznanie zasobów środowiska kulturowego................................................ 16

3.3. Stan ochrony prawnej...................................................................................... 20

4.       Dotychczasowe przeznaczenie terenÓW............................................................. 20

4.1. Struktura użytkowania i przeznaczenia terenów................................................... 20

4.2. Stan prawny gruntów....................................................................................... 23

4.3. Ruch budowlany.............................................................................................. 24

4.4. Stan prawny w zakresie planowania przestrzennego........................................... 26

5.       Ład przestrzenny i wymogi jego ochrony........................................................... 27

5.1. Charakterystyka zabudowy............................................................................... 27

5.2. Podstawowe parametry zabudowy................................................................... 30

5.3. Stan zabudowy i zainwestowania...................................................................... 31

5.4. Fizjonomia miasta........................................................................................... 33

6.       Demografia.................................................................................................................. 37

7.       warunki i jakość życia mieszkańców..................................................................... 38

7.1. Mieszkalnictwo................................................................................................ 38

7.2. Działalność gospodarcza................................................................................. 40

7.3. Usługi publiczne.............................................................................................. 43

7.4. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia................................................ 47

8.       System transportowy.............................................................................................. 49

8.1. Generalne uwarunkowania transportowe............................................................ 49

8.2. Uwarunkowania ruchowe.................................................................................. 50

8.3. Transport pieszy.............................................................................................. 53

8.4. Transport rowerowy......................................................................................... 55

8.5. Transport kolejowy.......................................................................................... 56

8.6. Miejski transport publiczny............................................................................... 57

8.7. Transport lotniczy............................................................................................ 59

8.8. Transport wodny............................................................................................. 60

8.9. Parkowanie..................................................................................................... 60

8.10.Sieć drogowo-uliczna..................................................................................... 62

8.11. Węzły transportowe....................................................................................... 64

8.12. Podsumowanie uwarunkowań transportowych................................................. 65

9.       KLIMAT AKUSTYCZNY...................................................................................................... 65

9.1. Skażenie środowiska hałasem.......................................................................... 65

9.2. Hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy)........................................... 67

9.3.  Rozwiązania przeciwhałasowe......................................................................... 72

9.4. Szanse i zagrożenia dla zapewnienia standardów akustycznych.......................... 73

10.   infrastruktura techniczna...................................................................................... 74

10.1.    Zaopatrzenie w wodę.................................................................................... 74

10.2.    Odprowadzenie ścieków............................................................................... 79

10.3.    Zaopatrzenie w gaz....................................................................................... 82

10.4.    Zaopatrzenie w ciepło................................................................................... 85

10.5.    Ropociąg „Przyjaźń...................................................................................... 88

10.6.    Elektroenergetyka......................................................................................... 88

10.7.    Telekomunikacja........................................................................................... 91

10.8.    Gospodarka odpadami................................................................................. 93

10.9.    Cmentarze.................................................................................................... 95

11.   Wnioski do studium..................................................................................................... 96

SŁOWNICZEK POJĘĆ I DEFINICJI........................................................................................... 98

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

·         UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE

Mapa O/1   Ukształtowanie terenu 

Mapa O/2   Wody podziemne 

Mapa O/3   Złoża kopalin 

Mapa O/4   Złoża kopalin - tereny górnicze

Mapa O/5   Stan gleb, klasy bonitacyjne

Mapa O/6   Ocena jakości gleb, zanieczyszczenie gleb

Mapa O/7   Ocena jakości powietrza - Główne obszary zanieczyszczeń powietrza w mieście

·         UWARUNKOWANIA KULTUROWE

Mapa O/8   Wielkie struktury przestrzenne                                                                                                                                                                  

Mapa O/9   Szlaki drogowe

Mapa O/10 Linie kolejowe

Mapa O/11 Ochrona konserwatorska 

Mapa O/12 Ochrona archeologiczna

·         STRUKTURA PRZESTRZENNA

Mapa O/13 Analiza charakteru zabudowy

Mapa O/14 Analiza wysokości zabudowy

Mapa O/15 Analiza procentu zabudowy

Mapa O/16 Wartość estetyczna struktur przestrzennych oraz wartość kompozycyjna
            obiektów i zespołu obiektów wysokich i wysokościowych

Mapa O/17 Trwałość struktur przestrzennych

Mapa O/18 Elementy struktury funkcjonalnej wpływające na rozwój miasta

Mapa O/19 Wybrane elementy fizjonomii miasta

·         UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE

Mapa O/20 Hałas samochodowy

Mapa O/21 Hałas kolejowy

Mapa O/22 Hałas lotniczy – Ławica: pora dzienna

Mapa O/23 Hałas lotniczy – Ławica: pora nocna

Mapa O/24 Obszar ograniczonego użytkowania – Krzesiny

Mapa O/25 Ekrany akustyczne

 

iii. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - UWARUNKOWANIA DLA STREF

1.       Podział miasta na strefy

Mapa S/1         Podział miasta na strefy i podstrefy 

2.       STREFA  A                        Centrum miasta POZNANIA.............................................       99

Charakterystyka strefy

                  Mapa S/2         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

3.       STREFA  b            północna część miasta poznania...................................          105

podstrefa b1    winiary, winogrady...............................................................      105

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/3         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa b2    PiĄtkowo, REJON UL.nARAMOWICKIEJ, WILCZY MŁYN............ 109

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/4         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa b3    Podolany     .........................................................................     113

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/5         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa b4    Strzeszyn.............................................................................     117

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/6         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa b5    morasko.................................................................................     119

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/7         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

4.       STREFA  c            Północno - wschodnia  część miasta poznania............     123

podstrefA c1    śródka.....................................................................................    123

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/8 Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000, 1:25 000

podstrefA c2    główna......................................................................................    127

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/8         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000, 1:25 000

podstrefa c3    KOMANDORIA, os. warszawskie, ANTONINEK, ZIELENIEC.......... 131

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/9         Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa c4    karolin, JANIKOWO......................................................................   135

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/10       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa c5    miłostowo.....................................................................................      139

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/11       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

5.       STREFA  d            południowo - wschodnia część miasta poznania................ 143

podstrefa d1    PIOTROWO, łacina, RATAJE, ŻEGRZE..............................................  143

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/12       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000, 1:25 000

podstrefa d2    franowo, STAROŁĘKA MAŁA.............................................................147

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/13       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefA d3    MINIKOWO, POKRZYWNO, szczepankowo..................................... 151

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/14       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000, 1:35 000 

podstrefA d4    MARLEWO, krzesiny........................................................................   155

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/15       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000, 1:35 000

6.       STREFA  e            południowo - zachodnia  część miasta poznania................ 159

podstrefa e1    śródmieście.................................................................................   159

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/16       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa e2    OGRODY, GRUNWALD, GÓRCZYN...................................................  165

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/17       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefA e3    smochowice, KRZYŻOWNIKI, ŁAWICA (LOTNISKO)........................  1715

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/18       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefA e4    ŁAWICA, marcelin, POGODNO, JUNIKOWO, PLEWISKA................. 175

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/19       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa e5    świerczewo, DĘBIEC.................................................................... 179

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/20       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa e6    kopanina, STAWY...........................................................................183

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/21       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa e7    kotowo, FABIANOWO.....................................................................185

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/22       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

podstrefa e8    lasek marceliński, REJON STRUMIENIA JUNIKOWSKIEGO......... 189

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/23       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:25 000

7.       STREFA  ZN          północny klin zieleni otwartej.............................................193

podstrefa zn1  OSTRÓW TUMSKI ............................................................................ 193

Charakterystyka podstrefy

                        Mapa S/24        Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

PODSTREFA ZN2   DOLINA RZEKI WARTY OD MOSTU KRÓLOWEJ JADWIGI DO MOSTU LECHA.............................................................................................. 197

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/24       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefa zn3  OD MOSTU LECHA DO GRANICY M. POZNANIA...............................   201

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/25       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:45 000

7.       STREFA  Zs          południowy klin zieleni otwartej.......................................   205

podstrefA zs1  REJON STADIONU WARTY..............................................................  205

Charakterystyka podstrefy

Mapa S/26       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefA zs2  DOLINA RZEKI WARTY..................................................................... 207

Charakterystyka podstrefy

Mapa S/26       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefa zs3  REJON UJĘCIA WODY NA DĘBINIE..................................................  211

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/27       Ogólna struktura funkcjonalna, skala  1:25 000, 1:45 000

podstrefa zs4  DOLINA RZEKI GŁUSZYNKI.............................................................. 213

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/27       Ogólna struktura funkcjonalna, skala  1:25 000, 1:45 000

podstrefa zs5  GŁUSZYNA....................................................................................... 215

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/27       Ogólna struktura funkcjonalna, skala  1:25 000, 1:45 000

8.       STREFA  Zw         zachodni klin zieleni otwartej..............................................  219

podstrefA zw1  CYTADELA...................................................................................... 219

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/28       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefA zw2  SOŁACZ.........................................................................................   223

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/28       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefA zw3  GOLĘCIN........................................................................................  227

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/28       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:20 000

podstrefa zw4  JEZIORO KIERSKIE, JEZIORO STRZESZYŃSKIE............................  229

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/29       Ogólna struktura funkcjonalna, skala  1:25 000, 1:45 000

podstrefa zw5  KIEKRZ, PSARSKIE........................................................................  233

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/29       Ogólna struktura funkcjonalna, skala  1:25 000, 1:45 000

9.       STREFA  Ze          wschodni klin zieleni otwartej............................................  237

podstrefA ze1  MALTA............................................................................................  237

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/30       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:45 000

podstrefA ze2  LASY KOBYLEGOPOLA – LASY MICHAŁÓWKI...............................  241

                  Charakterystyka podstrefy

                  Mapa S/30       Ogólna struktura funkcjonalna, skala 1:45 000

iv. Bibliografia............................................................................................................ 243

v. aneksy

·         Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania, wywołanych po 10 lipca 2003 r. w trybie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2003 r. - Aneks nr 4

vI. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY DO UCHWAŁY – rysunek „zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania – UWARUNKOWANIA”,
SKALA 1:15 000