Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZW5   Kiekrz, Psarskie

Teren ograniczony ulicami Wilków Morskich, Biwakową, granicą miasta Poznania, torami kolejowymi (część szczegółowa - mapa S/29).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi główny zachodni klin zieleni miasta Poznania

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północny ku południowi do centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleńce:

o         przy ulicy Pawłowickiej.

·        Cmentarze:

o         parafii Św. Michała Archanioła i Najświętszej Marii Panny w Kiekrzu.

·        Zieleń towarzysząca ulicom, placom, oraz zabudowie w tym: park przy folwarku w Psarskim, park przy dworze w Kiekrzu - ulica Sanatoryjna (rej. zabytków 1840/A).

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym rzeki Samicy Kierskiej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Koszalińskiej,

·        na południe od cmentarza w Kiekrzu.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Psarskie powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku,

o         podstrefa wraz z zachodnim klinem zieleni miasta oraz rzeką Wartą stanowi korytarz ekologiczny Poznania o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Park przy dworze w Kiekrzu, przy ulicy Sanatoryjnej, wchodzący w skład  dawnej wsi Kiekrz z założeniem dworsko – parkowo – folwarcznym.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Obszary i obiekty nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Kiekrz - wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem dworsko- parkowo – folwarcznym. Dawna wieś szlachecka, wzmiankowana 1386 r., włączona do Poznania w 1987 r. W skład wyznaczonego obszaru wchodzi najstarsza część układu wsi z zespołem sakralnym w centrum, zespół dworski (obecnie szpital  rehabilitacyjny dla dzieci), oraz nieliczne obiekty pofolwarczne.

o         Psarskie - historyczna wieś o czytelnym układzie przestrzennym, włączona do miasta 1940 r. Dobrze zachowana historyczna zabudowa zagrodowa znajduje się wzdłuż ulicy Koszalińskiej i Psarskie.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

·        Tereny zabudowy mieszkaniowej w systemie zachodniego klina zieleni, wykazujące tendencje do wkraczania na tereny rolne.

·        Występują tu następujące elementy funkcjonalno – przestrzenne:

o         funkcja podstawowa: mieszkaniowa w zabudowie wolno stojącej oraz tereny użytkowane rolniczo (Kiekrz – dominująca zabudowa mieszkaniowa, Psarskie- dominujące tereny rolne z zabudowa zagrodową),

o         funkcja uzupełniająca zlokalizowana nad Jeziorem Kierskim to tereny sportu i rekreacji związane z ośrodkiem żeglarskim,

o         zabudowa tymczasowa - ogródki letniskowe.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: funkcje sportowo-rekreacyjne,

·        Funkcje zagrożone: rola,

·        Funkcje agresywne: mieszkalnictwo,

·        Funkcje wypierane: rola.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        przeważają struktury otwarte - zieleń,

·        istniejące tereny zainwestowane tworzą struktury niekompletne - Kiekrz i Psarskie.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        struktury trwale zainwestowane.

·        tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Tereny otwarte podstrefy kształtują panoramy z poniższych punktów widokowych:

o         P10 - skrzyżowanie ulic Wypoczynkowej i Chojnickiej,

o         P11 - skrzyżowanie ulic Szamotulskiej i Podjazdowej.

·        Odbiór panoram jest pozytywny.

2.4.2              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Wieża zabytkowego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Kiekrzu jest istotnym wyznacznikiem przestrzeni tej części miasta, jednocześnie podkreśla i wyznacza teren o wysokiej wartości przestrzennej.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej