Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZW3   Golęcin

Teren ograniczony ulicami Wojska Polskiego, Niestachowską, torami kolejowymi (część szczegółowa - mapa S/28).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta.

·        Dodatkowe wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parków, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej oraz znajdujących się w pobliżu byłych użytków ekologicznych: Fort VIa – Golęcin oraz Bogdanka.

·        Podstrefa stanowi część zachodniego klina zieleni.

1.1.2              Tereny zieleni:

·        Parki:

o         Golęciński.

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabudowie w tym:

-           obiekty sportowe Olimpii,

-           ogród dendrologiczny Akademii Rolniczej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        towarzyszące obiektom sportowym.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         zadrzewienia parkowe z wpisanymi do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody platanami klonolistnymi. Cenne przyrodniczo okazy znajdują się w ogrodzie dendrologicznym Akademii Rolniczej,

o         element pierścienia fortyfikacji poznańskich - projektowany obszar NATURA 2000, zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         podstrefa wraz z połączeniem z rzekami  Bogdanką i Wartą, stanowi korytarz ekologiczny miasta. Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Dwór Schwarzkopffa i park – obecnie teren Akademii Rolniczej,

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

·        Fragment terenu w systemie zachodniego klina zieleni. Podstrefa o funkcji zieleni urządzonej, charakteryzująca się dwoma podstawowymi elementami funkcjonalno – przestrzennymi:

o         w części południowej funkcja podstawowa to tereny sportu i rekreacji w formie otwartych obiektów sportowych (stadiony, zniszczony odkryty basen),

o         w części północnej tereny usług nauki Akademii Rolniczej z ogrodem dendrologicznym tworzące zespół historycznej zabudowy, uzupełniony zabudową mieszaną.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: funkcja sportu i rekreacji,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 3 kondygnacji (11,5 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 15 - 30%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        struktury o zainwestowaniu trwałym

o         rejon Akademii Rolniczej.

·        struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

Brak elementów fizjonomicznych oddziaływujących na wizerunek całego miasta. Jedynie wykształcił się ciąg rekreacyjny łączący założenia parkowe na Sołaczu z elementami rekreacyjno-sportowymi znajdującymi się w obrębie omawianej podstrefy.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej