Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZW2   Sołacz

Teren ograniczony ulicami Wojska Polskiego, generała Maczka, Księcia Mieszka I, al. Armii Poznań, torami kolejowymi, ulicą Niestachowską (część szczegółowa - mapa S/28).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

Teren zlokalizowany w dolinie rzeki Bogdanki i cieku Wierzbak, dopływów rzeki Warty. Stan wód Bogdanki wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in. przewodnictwo elektrolityczne, tlen rozpuszczony, istnienie zawiesiny, azot: amonowy, azotynowy, ogólny, fosforany, fosfor ogólny, cynk, miedź, ołów, miano Coli stan zanieczyszczenia wód Bogdanki potęguje zanieczyszczenia deszczowe (w środkowym i dolnym biegu) oraz ścieki z kanalizacji ogólnospławnej Poznania.

Teren o dobrym mikro i bioklimacie, nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północny ku południowi do centrum miasta.

Dodatkowe wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parku Sołackiego i parku im. A. Wodziczki, zieleni przyulicznej i izolacyjnej.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

Podstrefa stanowi część zachodniego klina zieleni.

1.1.2              Tereny zieleni

Parki:

o         Sołacki (rejestr zabytków A244),

o         im. A. Wodziczki.

Zieleń towarzysząca ulicom i placom w tym: aleja Wielkopolska, place Spiski, Orawski, Pomorski oraz zabudowie w tym: ogród farmakognostyczny Akademii Rolniczej.

Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, zbiorników wodnych w tym: Wierzbaka i rzeki Bogdanki.

1.1.3              Tereny rolne:

ogrody działkowe:

o         „ROD Moniuszki” w rejonie ulic Grudzieniec i Litewskiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o         „ROD Bogdanka” przy ulicy Pułaskiego, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.).

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

objęte formą ochrony przyrody:

o         aleja kasztanowa wpisana do rejestru konserwatora zabytków. Cenna przyrodniczo aleja znajduje się w parku Sołackim,

o         elementy pierścienia fortyfikacji poznańskich - projektowany obszar NATURA 2000, zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

nie objęte formą ochrony przyrody:

o         rzeki: Bogdanka wraz z Wartą, stanowią korytarz ekologiczny miasta o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie są elementem europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół mieszkalny, Park Sołacki, aleja kasztanowa. Sołacz pełni funkcję ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej, której integralną częścią jest zabudowa willowa, zieleń parkowa, aleje, zieleńce, promenady.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Teren prestiżowej dzielnicy willowej, położony w granicach zachodniego klina zieleni miasta.

Kształtują go następujące struktury funkcjonalno - przestrzenne:

o         historyczny zespół willowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej,

o         w rejonie ulic Wojska Polskiego – Niestachowskiej tereny o przewadze funkcji nauki w zabudowie wolno stojącej,

o         wzdłuż ulicy Nad Wierzbakiem pierzeja zabudowy zwartej mieszkaniowej z pojedynczo zlokalizowanymi usługami (handlu) w parterach, nie przystająca do charakteru zabudowy Sołacza,

o         między ulicą Pułaskiego a torami kolejowymi funkcja sportu i rekreacji w formie otwartych obiektów sportowych oraz hale sportowe,

o         skupiska ogródków prywatnych przy ulicy Pułaskiego i ogrodów działkowych z zabudową o charakterze tymczasowym.

Na terenie Sołacza występuje potencjał terenów niezagospodarowanych w rejonie ulic Litewskiej – Niestachowskiej oraz ulicy Drzymały - Urbanowskiej wymagających określenia funkcji.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

Funkcje stymulujące rozwój: mieszkaniowa

Funkcje zagrożone: nie wykazano,

Funkcje agresywne: nie wykazano,

Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m).

W podstrefie występuje zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnych układów urbanistycznych.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 15 - 30%.

Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 – 15%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

struktura niekompletna.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

struktury trwale zainwestowane,

tereny o zainwestowaniu nietrwałym,

o         zabudowa ogródków działkowych.

Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania i ochrony.

Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

2.4.                  Fizjonomia miasta

Zachowany historyczny układ przestrzenny podstrefy podkreśla jej wartość w skali całego miasta. Kompozycję krystalizuje założenie parkowe oraz dominanta przestrzenna przy ulicy Mazowieckiej – kościół Św. Jana Vianney.

Estakada Poznańskiego Szybkiego Tramwaju zakłóciła ład przestrzenny Sołacza.

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z poniższych punktów i ciągów widokowych:

o         P1 - skrzyżowanie ulic Winogrady, Armii Poznań i Pułaskiego,

o         P3 – skrzyżowanie ulic Słowiańskiej i Księcia Mieszka I,

o         P4 – skrzyżowanie ulic Serbskiej i Księcia Mieszka I,

o         P34 – most Uniwersytecki,

o         P36 – wiadukt kolejowy nad ulicą Niestachowską,

o         C-C – zachodnia pierzeja zabudowy od ulicy Poznańskiej do Dworca Zachodniego,

o         D-D – nasyp kolejowy między ulicą Poznańską a Niestachowską,

o         W-W – estakada Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

Odbiór panoram jest pozytywny.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej