Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA ZW  

                 zachodni klin zieleni otwartej

          ZW1   Cytadela

Teren ograniczony doliną rzeki Warty, torami kolejowymi, ulicami Przepadek, Księcia Mieszka I, północną granicą terenów sportowych przy ulicy Księcia Mieszka I, północną granicą parku Cytadela, ulicą Na Stoku, doliną rzeki Warty (część szczegółowa - mapa S/28).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa jest jednym z elementów klinowo – pierścieniowego systemu zieleni.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Jeden z największych powierzchniowo (100ha) obszarów zieleni miasta - park Cytadela, teren o dużej bioróżnorodność, wykształconej i pielęgnowanej zieleni zarówno wysokiej jaki i niskiej, posiadający Rosarium – o kompozycyjnym założeniu i ekspozycji krzewów różanych. Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         Cytadela,

o         przy alei Armii Poznań.

·        Cmentarze:

o         Współnoty Brytyjskiej,

o         Cytadelowców,

o         Żołnierzy Radzieckich,

o         Garnizonowy,

o         miejsca pocmentarne byłych cmentarzy Św. Wojciecha i prawosławnego.

·        Zieleńce:

o         między ulicami Księcia Mieszka I i Pułaskiego,

o         między ulicami Księcia Mieszka I i Winogrady – miejsce pocmentarne byłego cmentarza parafii Św. Wojciecha.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort Winiary oraz zabudowie.

1.1.3              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         pomnik przyrody wpisany do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody, Cenny przyrodniczo okaz dębu szypułkowego znajduje się na terenie parku Cytadela w jego zachodniej części.

o         jeden element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort Winiary tzw. Cytadela, park, cmentarze. Zachowały się niewielkie fragmenty dawnych budowli z wyraźnym układem skarp, przeciwskarp, fos i murów oporowych.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r.).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu w systemie zachodniego klina zieleni, o funkcji rekreacyjno – sportowej, obejmuje następujące tereny:

o         Cytadela - największy kompleks zieleni parkowej ogólnomiejskiej na terenie śródmieścia, występują tu niewielkie pojedyncze obiekty o funkcjach ogólnomiejskich,

o         rejon ulicy Księcia Mieszka I oraz przy ulicy Przepadek - tereny zieleni publicznej nieuporządkowanej oraz spontanicznie lokalizowanej funkcji sportu w formie otwartych obiektów sportowych.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: kultury, rekreacji,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m). – pojedyncze obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura kompletna.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują:

o         teren fortu (element XIX– wiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Tereny otwarte podstrefy kształtują panoramy z punktów i ciągów widokowych:

o         P1 - skrzyżowanie ulic Winogrady, Księcia Mieszka I, Armii Poznań i Pułaskiego,

o         P2 - okolice obelisku na Cytadeli,

o         P17 - wiadukt nad ulicą Inflancką w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P34 - most Uniwersytecki,

o         C-C - zachodnia pierzeja zabudowy od ulicy Poznańskiej do wysokości Dworca Zachodniego,

o         D-D - nasyp kolejowy między ulicą Poznańską, a Niestachowską,

o         G-G - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Lecha do mostu kolejowego na Zawadach,

o         L-L - północno – zachodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         W-W – estakada Poznańskiego Szybkiego Tramwaju.

·        Odbiór panoram jest pozytywny.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej