Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZS5   Głuszyna

Teren ograniczony południową granicą terenów wojskowych lotniska Krzesiny, południowym skrajem zabudowy osady Głuszyna (część szczegółowa - mapa S/27).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa południowego domknięcia klinów zieleni miasta Poznania o dominacji terenów leśnych.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        W podstrefie znajduje się obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Głównym elementem przyrodniczym jednostki jest rzeka Głuszynka wraz z istniejącymi zbiornikami wodnymi. Stan Głuszynki nazywanej też Koplą wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in.: obecność azotu azotynowego ogólnego, fosforanu, fosforu ogólnego, cynku, miedzi, ołowiu, miano Coli.

·        Kopla zgodnie z zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG z dnia12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z d.12.12.2003r. określona została jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia azotanami.

·        Dobry mikro i bioklimat, nasłonecznienie i przewietrzanie, dodatkowe wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parków, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         im. P.E. Strzeleckiego przy dworze w Głuszynie - Piotrowie (rej. zabytków A317).

·        Zieleńce:

o         przy ulicy Głuszyna – teren po nieczynnej oczyszczalni ścieków.

·        Cmentarze:

o         przykościelny Św. Jakuba Apostoła przy ulicy Głuszyna (rej. zabytków A234),

o         przy ulicy Głuszyna 150 (rej. zabytków A235).

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie

·        Inne tereny zieleni:

o         park przy ulicy Głuszyna – cz. południowa (karta zabytku),

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Głuszynka.

1.1.3              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         niewielka północna część obszaru byłego użytku ekologicznego Głuszynka powołanego na mocy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z 6 grudnia 1994 r.),

o         obszar byłego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Głuszyna” (o całkowitej powierzchni ponad 750 ha), powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 r.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Cmentarz przy drodze na Piotrowo, przy ulica Głuszyna,

o         Cmentarz przy kościele Św. Jakuba.

o         Dwór i park w Głuszynie – Piotrowie:  część założenia dworsko – parkowo – folwarcznego. Założenie było częścią wsi Piotrowo, którą włączono do Poznania w 1942 r. Obejmuje zespół dworsko – parkowy, zespół folwarczny i kolonię domków pracowników folwarcznych.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Obszary i obiekty nie objęte formą ochrony zabytków

o         Głuszyna - wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem dworsko-parkowo – folwarcznym. Obszar obejmuje wieś, zabytkowy kościół pw św. Jakuba, przykościelny cmentarz, założenie dworskie, po którym pozostał park oraz założenie folwarczne.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

Fragment terenu w systemie południowego klina zieleni.

·        Teren zabudowy mieszkalnej o układzie urbanistycznym historycznej wsi.

·        Funkcja podstawowa to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej o charakterze zagrodowym, zaburzone w części południowej enklawą zabudowy mieszkaniowej o charakterze wielorodzinnym blokowym powstałą w latach 80-tych, nie przystającą do otoczenia.

·        Uzupełniająco - usługi zlokalizowane w układzie liniowym wzdłuż głównej drogi:

o         kościół, szkoła, handel – w tym obiekt handlu wielkopowierzchniowego o łącznej powierzchni sprzedaży 600 m2.

·        Dawne centralne elementy wsi (kościół oraz założenie dworsko - folwarczne) stanowią funkcję ośrodkotwórczą, krystalizując przestrzeń.

·        W podstrefie występują tereny zabudowy tymczasowej (ogrody działkowe i letniskowe oraz zabudowa barakowa).

·        W podstrefie występuje teren zamknięty (wojskowy).

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

·        Obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

·        W podstrefie występuje zabudowa o wysokości nie przystającej do miejsca:

o         rejon ulicy Gaszewicza.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura niekompletna.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują.

·        struktury trwale zainwestowane,

·        struktury o zainwestowaniu nietrwałym:

o         zabudowa barakowa oraz ogrody działkowe w Sypniewie.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania/przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

2.4.                  Fizjonomia miasta

·        Wieża zabytkowego kościoła Św. Jakuba Apostoła w Głuszynie jest wyznacznikiem przestrzennym i podnosi wartości przestrzenne podstrefy (część ogólna - mapa O/16).

·        Brak punktów ekspozycji walorów przestrzennych przyległych terenów zieleni.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej