Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZS4   dolina rzeki Głuszynki

Teren ograniczony południowym skrajem terenów zieleni przy ulicy Sypniewo, północnym skrajem zabudowy osady Sypniewo, ulicą Głuszyna, południową granicą terenów wojskowych lotniska Krzesiny, ulicami: Głuszyna, Strzeleckiego, południową granicą terenów zabudowanych przy ulicach: Szolca – Rogodzińskiego, Malinowskiego, Czekanowskiego, doliną rzeki Warty, granicą miasta Poznania (część szczegółowa - mapa S/27).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi istotną część południowego domknięcia klinów zieleni miasta Poznania o dominacji terenów leśnych.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        W podstrefie znajdują się obszary górnicze wydobycia kruszywa naturalnego Poznań – Babicka* wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych, na których eksploatację została udzielona koncesja. Ponadto wyznaczono również zasięg terenu górniczego.Dla złoża Poznań Babicka decyzją Prezydenta Miasta Poznania z d. 14.06.05 r. orzeczono wygaśnięcie koncesji (patrz. TOM 2 KIERUNKI)

·        W podstrefie znajduje się obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Głównym elementem przyrodniczym jednostki jest rzeka Głuszynka wraz z istniejącymi zbiornikami wodnymi. Stan Głuszynki nazywanej też Koplą wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in.: obecność azotu azotynowego ogólnego, fosforanu, fosforu ogólnego, cynku, miedzi, ołowiu, miano Coli.

·        Kopla zgodnie z zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG z dnia12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z d.12.12.2003r. określona została jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia azotanami.

·        Podstrefa znajduje się we wskazanym przez rozporządzenie dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 12.12.2003 r. obszarze szczególnie narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, jednostka ze względu na udział terenów leśnych stanowi klin nawiewny w otoczeniu miasta.

·        W podstrefie występuje teren górniczy.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Cmentarze:

o         przy ulicy Daszewickiej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Głuszynka,

o         wokół stawów powyrobiskowych przy ulicy Rydzowej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Rydzowej,

·        w dolinie rzeki Głuszynki,

·        Nadleśnictwa Babki,

·        przy osiedlu Piotrowo.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Głuszynka powołanego na mocy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z 6 grudnia 1994 r.),

o         obszar byłego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Głuszyna” (o całkowitej powierzchni ponad 750 ha), powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej doliny rzeki Głuszynki w systemie południowego klina z pojedynczymi zainwestowaniami kubaturowymi.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.) – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwałe –tereny zieleni otwartej, które wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej podstrefy nie występują punkty ani ciągi widokowe. Ponadto obszar jest ubogi w zorganizowane ciągi rekreacyjne.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej