Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZS3   rejon Ujęcia Wody na Dębinie

Teren ograniczony ulicą Piastowską, mostem Przemysła, wschodnią krawędzią doliny rzeki Warty, granicą miasta Poznania, ulicą Dolna Wilda (część szczegółowa - mapa S/27).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi południowy klin zieleni miasta Poznania.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        Raport WIOŚ za 2002 rok wykazał w m.in. że stan rzeki Warty wykazuje m.in. ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń wód rzeki Warty i jej dopływów na terenie miasta, a w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej, stan wód określony został jako pozaklasowy, obszar występowania oczek i zbiorników wodnych, a także mniejszych dopływów rzeki Warty.

·        Na terenie podstrefyznajduje się jedno z dwóch ujęćwody zlokalizowane na Dębinie, zasilane jest w przewadze (87-92%) wodami powierzchniowymi Warty. Ma charakter infiltracyjny i zasilane jest za pośrednictwem systemów stawów. W związku z budową autostrady A – 2 i przecięciem ujęcia, trasa szybkiego ruchu wymusiła przebudowę infrastruktury ujęcia. W chwili obecnej, istnieje 291 studni głębinowych połączonych trzema lewarami, w tym 87 studni przeznaczono do likwidacji.

·        Teren objęty obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się poza granicami miasta w sąsiedztwie Puszczykowa następują spływy nawiewne czystego powietrza z południa ku centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parków, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

·        Za pośrednictwem wiatrów zachodnich następuje niekorzystny napływ zanieczyszczeń atmosferycznych z poza granic miasta Poznania, z Zakładów Chemicznych w Luboniu.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta.

1.1.3              Tereny leśne:

·        Dębina – las ochronny ujęcia wody.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         pomniki przyrody - drzewa pomnikowe wpisane do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody. Cenne przyrodniczo okazy występują m.in. w okolicy byłego użytku ekologicznego Dębina.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Dębina powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku,

o         dolina rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej doliny rzeki Warty w systemie południowego klina, na którym zlokalizowane są obiekty wchodzące w skład ujęcia wody pitnej dla miasta.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.). – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane

o         ujęcie wody.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

Makrownętrze doliny rzeki Warty tworzą tereny zieleni. W obrębie podstrefy nie wykształciły się żadne punkty ani ciągi widokowe. Ponadto obszar jest ubogi w ciągi rekreacyjne.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej