Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZS2   tereny zieleni otwartej i doliny RZEKI Warty

Teren ograniczony ulicami Dolną Wildą, Św. Jerzego, Drogą Dębińską, Bielniki, Piastowską, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, wschodnią krawędzią doliny rzeki Warty, mostem Przemysła, ulicą Piastowską (część szczegółowa - mapa S/26).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi fragment południowego klina zieleni miasta Poznania.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty, której szerokość w okolicach Starego Miasta wynosi do 4 km.

·        Raport WIOŚ za 2002 rok wykazał w m.in. że stan rzeki Warty wykazuje m.in. ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń wód rzeki Warty i jej dopływów na terenie miasta, a w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej, stan wód określony został jako pozaklasowy, obszar występowania oczek i zbiorników wodnych, a także mniejszych dopływów rzeki Warty.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się poza granicami miasta w sąsiedztwie Puszczykowa następują spływy nawiewne czystego powietrza z południa ku centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Na skutek dominacji wiatrów zachodnich i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

·        Wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parków, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

·        Teren objęty obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         Jana Pawła II,

o         Łęgi Dębińskie,

o         Nad Wartą.

·        Ogrody:

o         Jordanowski – dzieciniec przy Drodze Dębińskiej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie w tym: zieleń Toru Łuczniczego „Leśnik”.

·        Inne tereny zieleni:

o         starodrzew wzdłuż ulicy Piastowskiej przy „KW04”,

o         starodrzew przy ulicy Piastowskiej, przy byłej Łaźni Miejskiej,

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta.

1.1.3              Tereny leśne:

·        wzdłuż ulicy Droga Dębińska.

1.1.4              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Bielniki” przy ulicy Droga Dębińska,

o         „ROD T. Kościuszki” przy ulicy Dolna Wilda,

o         „ROD J. Paszkowiaka” przy ulicy Hetmańskiej,

o         „ROD im. J. Mazurka” przy ulicy Dolna Wilda,

o         „ROD Dębinka” przy ulicy Droga Dębińska,

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo

·         nie objęte formą ochrony przyrody:

o         dolina rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół urbanistyczno – architektoniczny najstarszych dzielnic miasta m.in. Wildy wraz z założeniami parkowymi. Do dziś funkcje rekreacyjne i sportowe spełniają tereny i obiekty usytuowane na Łęgach Dębińskich, wzbogacone o funkcje kultowe skupione wokół krzyża Papieskiego, znajdującego się przy Parku Jana Pawła II.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu w systemie południowego klina zieleni.

·        Na terenie występuje koncentracja ogrodów działkowych z zabudową o charakterze tymczasowym oraz obszarów zieleni urządzonej z pojedynczymi obiektami otwartymi rekreacyjno-sportowymi.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Podstrefa stanowi formę bariery funkcjonalno - przestrzennej dla terenów E1 (śródmieście) i D1 (Rataje), ze względu na brak przepraw mostowych.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        struktury trwale zainwestowane

o         parki.

·        struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         tereny ogródków działkowych.

·        tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania.

·        tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy.

2.4.                  Fizjonomia miasta

Makrownętrza doliny rzeki Warty w tej części Poznania określono jako słabo wykształcone. Przyległe zespoły urbanistyczne budujące pierzeje doliny Warty są na wielu odcinkach nieznacznie rozwinięte. Poza tym elementy struktury funkcjonalnej w tych zespołach nie są powiązane z rzeką, przez co sama rzeka stała się barierą, a nie łączącym je spoiwem. Ponadto w obrębie podstrefy wykształcił się słabo ukształtowany ciąg rekreacyjny wzdłuż wschodniej krawędzi doliny rzeki Warty (krawędź osiedla Warszawskiego). Zachodnia krawędź doliny jest niezorganizowana.

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Tereny otwarte podstrefy kształtują panoramy z punktów i ciągów widokowych:

o         P15 - wiadukt nad doliną rzeki Warty w ciągu ulicy Hetmańskiej,

o         P31 - most Królowej Jadwigi,

o         F-F - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do wiaduktu w ciągu ulicy Hetmańskiej,

o         H-H - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu kolejowego na Zawadach do mostu Królowej Jadwigi,

·        Odbiór panoram jest pozytywny.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej