Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


plik DOC: Wprowadzenie.doc
plik PDF: Wprowadzenie.pdf
 

Podstawę sporządzenia niniejszego dokumentu stanowi Uchwała Nr XXXV/291/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jest podstawowym dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium, uchwalone przez Radę Miasta Poznania, nie jest przepisem gminnym powszechnie obowiązującym, nie stanowi też podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy są wprowadzane w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których zgodność ze studium stwierdza rada gminy przed ich uchwaleniem.

Studium, w swej kreacyjnej roli, jest dokumentem określającym wizję Miasta oraz działania mające doprowadzić do realizacji tej wizji. Z tego względu niezbędna jest analiza wszystkich uwarunkowań, w tym także tych, które wnosi do realizacji polityki przestrzennej proces integracji z Unią Europejską.

W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z:

 • dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
 • stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,
 • stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, a także wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
 • stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
 • zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,
 • potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
 • stanu prawnego gruntów,
 • występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,
 • występowania udokumentowanych złóż kopalin i zasobów wód podziemnych oraz terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych,
 • stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
 • zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Od uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania minęło ponad 6 lat. Prace nad zmianą studium zostały podjęte z uwagi na:

 • zmianę uwarunkowań prawnych (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek zgodności rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium),
 • zarysowane na obecnym etapie rozwoju miasta, odmienne od dotychczas przyjętych, kierunki polityki przestrzennej m.in. dla obszaru Moraska – Radojewa – Umultowa i terenów przyautostradowych.

Całość studium składa się z dwóch części: uwarunkowań i kierunków, a każda z nich zawiera

 • część ogólną, zawierającą uwarunkowania lub kierunki zagospodarowania przestrzennego dotyczące całego miasta, w większości systemowe,
 • oraz część szczegółową, opisującą uwarunkowania lub kierunki zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do poszczególnych obszarów – stref.

W związku z takim ujęciem tematu całe miasto zostało podzielone na 9 stref oznaczonych literami alfabetu oraz 38 podstref, oznaczonych kolejnymi cyframi. Podział ten ma na celu ułatwienie odczytu zapisów dla poszczególnych terenów.