Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA ZS  

                 Południowy klin zieleni otwartej

          ZS1   Rejon Stadionu Warty

Teren ograniczony ulicami Królowej Jadwigi, Piastowską, Bielniki, Drogą Dębińską, Św. Jerzego, Dolną Wildą (część szczegółowa - mapa S/26).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi fragment południowego klina zieleni miasta Poznania.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty, której szerokość w okolicach śródmieścia i Starego Miasta wynosi do 4 km.

·        Wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: parków, zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

·        Ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleńce:

o         między ulicami Dolna Wilda i Królowej Jadwigi.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         starodrzew przy ulicy Chwiałkowskiego pomiędzy terenem giełdy ogrodniczej a terenem POSiR-u.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół urbanistyczno – architektoniczny najstarszych dzielnic miasta m.in. Wilda wraz z budynkami użyteczności publicznej i założeniami parkowymi.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu w systemie południowego klina zieleni, stanowiący łącznik między terenami zieleni otwartej a intensywną zabudową centrum miasta.

·        Podstrefa wyróżnia się dużą różnorodnością funkcji i brakiem funkcji jednoznacznie dominującej:

o         funkcje centrotwórcze i ogólnomiejskie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi (m. in. szkoła wyższa), o charakterze zabudowy wielkogabarytowej, z potencjałem terenów niezagospodarowanych,

o         funkcja sportu i rekreacji w formie otwartych obiektów sportowych oraz hale sportowe,

o         pojedyncze obiekty o funkcji mieszkaniowej w zabudowie wolno stojącej w rejonie ulicy Droga Dębińska,

o         znaczna powierzchnia terenu o tymczasowym sposobie użytkowania: giełda handlowa.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: centrotwórcze (szkolnictwa wyższego, kultury),

·        Funkcje zagrożone: sportu i rekreacji,

·        Funkcje agresywne: usługi handlu,

·        Funkcje wypierane: sportu i rekreacji.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 3 kondygnacji (11,5 m).

·        W podstrefie obowiązuje zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnych układów urbanistycznych.

·        W podstrefie występuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura nieuporządkowana.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        struktury trwale zainwestowane,

·        struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym,

o         rejon ulicy Bielniki,

·        struktury o zainwestowaniu nietrwałym,

o         rejon stadionu „Warty”.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i ochrony lub rewaloryzacji i przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej jednostki nie występują elementy fizjonomiczne miasta takie jak ciągi miejskie, dominanty krystalizujące przestrzeń miasta.

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Tereny otwarte kształtują panoramy z punktów i ciągów widokowych:

o         P15 - wiadukt nad doliną rzeki Warty w ciągu ulicy Hetmańskiej,

o         P31 - most Królowej Jadwigi,

o         F-F - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do wiaduktu w ciągu ulicy Hetmańskiej,

o         H-H - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu kolejowego na Zawadach do mostu Królowej Jadwigi,

·        Odbiór panoram jest pozytywny.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej