Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZN3   Północny odcinek Doliny RZEKI Warty od Mostu Lecha do granicy m. Poznania

Teren ograniczony: mostem Lecha, ulicą Lechicką, wschodnią granicą osiedla Wilczy Młyn, ulicą Karpia, torami kolejowymi, ulicami Rubież, Bożywoja, Nadwarciańską, zachodnią granicą terenów zieleni otwartej doliny rzeki Warty, północną i wschodnią granicą miasta Poznania, ulicą Chemiczną (część szczegółowa - mapa S/25).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        Raport WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in., że stan rzeki Warty wykazuje ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej. Stan wód określony został jako pozaklasowy.

·        Obszar występowania oczek i zbiorników wodnych, a także mniejszych dopływów rzeki Warty.

·        Teren występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie (Obszar Chronionego Krajobrazu – Biedrusko w gm. Suchy Las, Park Krajobrazowy – Puszcza Zielonka w gm. Czerwonak) następują spływy nawiewne czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort IVa oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta.

1.1.3              Tereny leśne:

·        lasy komunalne przy ulicy Nadwarciańskiej,

·        w rejonie osiedla Wilczy Młyn.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Urodzaj III” przy ulicy Lechickiej.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         użytek ekologiczny Wilczy Młyn, powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, granice użytku zmienione zostały mpzp Wilczy Młyn (uchwała Nr XXXVI/429/III/2000 RMP z dnia 16.05.2000 r.)

o         Fort IVa element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         dolina rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów,

o         obszar byłego użytku ekologicznego Różany Młyn oraz obszary, które wskazywane były jako wartościowe przyrodniczo, (Bobrowe Łęgi nad rzeką Wartą, Staw Nadwarciański, Murawy Napiaskowe, Stary Różany Młyn itp.).

o         obszar byłego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Morasko” (o całkowitej powierzchni ponad 2.400 ha) ustanowiony uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort IVa Waldersee II.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r.).

·        Obszary i obiekty nie objęte formą ochrony zabytków

o         Zespół poprzemysłowy – zagroda młynarska Różany Młyn.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

Podstrefa zieleni otwartej.

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej doliny rzeki Warty w systemie północnego klina zieleni, z pojedynczymi zainwestowaniami kubaturowymi.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: mieszkalnictwo,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Barierę stanowi sama podstrefa z powodu małej ilości przepraw mostowych przez rzekę Wartę.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m) – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane do zachowania i ochrony.

2.4.                  Fizjonomia miasta

·        Makrownętrze doliny rzeki Warty tworzą otwarte tereny zieleni. W obrębie podstrefy nie wykształciły się punkty i ciągi widokowe. Ponadto obszar jest ubogi w ciągi rekreacyjne.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej