Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZN2   Dolina RZEKI Warty od Mostu KrÓlowej Jadwigi do Mostu Lecha

Teren ograniczony krawędziami doliny rzeki Warty między mostem Lecha i Królowej Jadwigi (część szczegółowa - mapa S/24).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

Podstrefa stanowi klin zieleni miasta Poznania

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        Raport WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in. że stan rzeki Warty wykazuje ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń wód rzeki Warty i jej dopływów na terenie miasta, a w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej, stan wód określony został jako pozaklasowy, obszar występowania oczek i zbiorników wodnych, a także mniejszych dopływów rzeki Warty.

·        Teren w przeważającej części objęty obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie (Obszar Chronionego Krajobrazu – Biedrusko w gm. Suchy Las, Park Krajobrazowy – Puszcza Zielonka w gm. Czerwonak) następują spływy nawiewne czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Na skutek dominacji wiatrów zachodnich i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleńce:

o         przy ulicach Królowej Jadwigi i Garbary.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta i rzeka Cybina.

1.1.3              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         dolina rzeki Warty, główna oś układu przyrodniczego Wielkopolski, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół urbanistyczno – architektoniczny śródmieścia, obejmujący koryto rzeki Warty;

o         Zespół urbanistyczno – architektoniczny najstarszych dzielnic miasta, obejmujący m.in. dzielnice Stare Miasto, Ostrów Tumski i Śródkę oraz koryto rzeki Warty.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej dolin rzek Warty i Cybiny w systemie północnego klina z pojedynczymi inwestycjami kubaturowymi.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Barierę stanowi sama podstrefa z powodu małej ilości przepraw mostowych przez rzeki Wartę i Cybinę.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m) – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1               Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane do zachowania i ochrony.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, makrownętrza dolin rzecznych (część ogólna - mapa O/19)

·        Makrownętrza doliny rzek Warty i Cybiny w tej części Poznania określono jako słabo wykształcone. Przyległe zespoły urbanistyczne budujące pierzeje dolin rzek Warty i Cybiny są na wielu odcinkach nieznacznie rozwinięte. Poza tym elementy struktury funkcjonalnej w tych zespołach nie są powiązane z rzekami, przez co stały się barierą, a nie łączącym spoiwem. Wyjątek stanowi fragment zachodniego brzegu rzeki Warty w rejonie Starego Miasta od mostu Królowej Jadwigi do mostu Św. Rocha, który ma wykształconą pierzeję makrownętrza i jest na tym odcinku odbierany pozytywnie.

2.4.2              Bramy miasta

Ze względu na specyfikę podstrefy nie wytworzyły się w jej obrębie żadne miejsca bramowe.

2.4.3              Główne ciągi miejskie:

Wzdłuż zachodniej krawędzi rzeki Warty na fragmencie od mostu Królowej Jadwigi do mostu Św. Rocha wyznaczono jedynie ciąg rekreacyjny.

2.4.4              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania UWARUNKOWANIA):

·        Zagospodarowanie w podstrefie kształtuje jej panoramy z wymienionych poniżej punktów widokowych:

o         P17 - wiadukt nad ulicą Inflancką w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P26 - most kolejowy w sąsiedztwie Dworca Poznań – Garbary,

o         P27 - most kolejowy w sąsiedztwie Śródki,

o         P28 - most Chrobrego,

o         P29 - ulica Estkowskiego przy Starym Korycie Warty,

o         P30 - most Mieszka I,

o         P31 - most Królowej Jadwigi,

o         P32 - most Św. Rocha.

·        Panoramę kształtują tereny otwarte oraz zabudowa zespołów urbanistycznych sąsiadujących podstref. Stąd odbiór panoramy jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

2.4.5              Dominanty wysokościowe i przestrzenne

W obrębie podstrefy nie występują obiekty wysokie i wysokościowe.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej