Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA ZN  

                 Północny klin zieleni otwartej

          ZN1   Ostrów Tumski

Teren ograniczony krawędziami Ostrowa Tumskiego (część szczegółowa - mapa S/24).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie zieleń, o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty, której szerokość w okolicach Starego Miasta wynosi do 4 km.

·        Stan rzeki Warty jako głównego elementu przyrodniczego podstrefy, wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in. ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń wód rzeki Warty i jej dopływów na terenie miasta, a w szczególności: azotu azotynowego, fosforu ogólnego, podwyższone zawartości cynku i miedzi, nadmierną zasobowość substancji biogennych i zanieczyszczeń bakteriologicznych. Nie stwierdzono podwyższonych stężeń związków fenolowych, detergentów i metali ciężkich. Największe zastrzeżenie budzi stan sanitarny wód oraz ich saprobowość – intensywność rozkładu obumarłej materii organicznej, stan wód określony został jako pozaklasowy.

·        Podstrefaznajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·        Na skutek dominacji wiatrów zachodnich i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabudowie w tym:

-           ogród przy Akademii Lubrańskiego (rejestr zabytków A13),

-           park przy Pałacu Arcybiskupim,

-           park przy Arcybiskupim Seminarium Duchownym.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeka Warta.

1.1.3              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Energetyk I” przy ulicy Św. Wincentego, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.).

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         dolina rzeki Warty, stanowi korytarz ekologiczny o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół urbanistyczno-architektoniczny najstarszych dzielnic miasta m.in. Ostrów Tumski  wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i willowymi.

o         W obrębie podstrefy występują obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Obejmuje następujące struktury:

o         środkowa część terenu z historycznym zespołem zabytkowej zabudowy o funkcjach metropolitalnych, przedzielona trasą komunikacyjną,

o         w południowej części zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, blokowa przemieszana z pojedynczo zlokalizowanymi funkcjami ogólnomiejskimi i centrotwórczymi oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zwarta.

o         teren po północnej stronie torów kolejowych i w rejonie ulicy Panny Marii (o przewadze funkcji przemysłowej w zabudowie wielkogabarytowej) oraz teren zabudowy tymczasowej ogródków działkowych mogą stanowić potencjał terenów do przekształceń,

·        Podstrefa zdegradowana, podzielona torami kolejowymi i trasą komunikacyjną. Charakteryzuje się dużymi kontrastami funkcjonalno – przestrzennymi, posiada potencjał terenów nie wykorzystujących walorów lokalizacji.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: wyższego rzędu, metropolitalne Ostrowa Tumskiego,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: przemysłowa (w północnej części Ostrowa Tumskiego),

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Ulica Wyszyńskiego oraz tory kolejowe relacji Poznań - Warszawa stanowią barierę przestrzenną i funkcjonalną na Ostrowie Tumskim.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m) (rejon na północ od ulicy Estkowskiego).

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 - 4 kondygnacji (7 - 14 m) (rejon na południe od ulicy Estkowskiego).

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach (rejon na południe od torów kolejowych).

·        W podstrefie występuje miejscowe obniżenie wysokości przystające do miejsca (sąsiedztwo Katedry).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15% dla terenów na południe do torów kolejowych.

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 15 - 30% dla terenów na północ do torów kolejowych.

·        Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura okaleczona,

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane

o         rejon na południe od torów kolejowych.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym

o         rejon Elektrociepłowni „Garbary”.

·        W podstrefie występują struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         rejon na północ od torów kolejowych.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i ochrony lub rewaloryzacji i przekształceń

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        W granicach podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich o charakterze handlowym. Pojawiają się jedynie trakty kulturowe, które tworzą wewnętrzne uliczki na Ostrowie Tumskim. Cechą charakterystyczną w/w ciągów jest: brak kontynuacji w innych podstrefach oraz słabo ukształtowana przestrzeń publiczna.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa i zagospodarowanie w podstrefie kształtują jej panoramy z wymienionych poniżej punktów i ciągów widokowych:

o         P17 - wiadukt nad ulicą Inflancką w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P20 - wiadukt kolejowy nad ulicą Podwale,

o         P21 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Św. Michała,

o         P22 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Krańcowej,

o         P25 - Kopiec „Wolności”,

o         P26 - most kolejowy w sąsiedztwie Dworca Poznań – Garbary,

o         P27 - most kolejowy w sąsiedztwie Środki,

o         P28 - most Chrobrego,

o         P29 - ulica Estkowskiego przy Starym Korycie Warty,

o         P30 - most Mieszka I,

o         P31 - most Królowej Jadwigi,

o         P32 - most Św. Rocha,

o         H-H - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Kolejowego na Zawadach do mostu Królowej Jadwigi,

o         G-G - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Lecha do mostu Kolejowego na Zawadach,

o         J-J - wschodnia pierzeja Chwaliszewa

o         T-T - pierzeja Centrum od mostu kolejowego przy ulicy Garbary do mostu Królowej Jadwigi,

o         U-U - zachodnia krawędź doliny rzeki Warty na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Lecha.

·        Istnieją w zasadzie wyłącznie punkty i ciągi widokowe historycznych panoram miasta. Panoramę kształtują dominanty podstrefy, jej zabudowa wysoka, stąd odbiór panoramy jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Katedra i kościół Najświętszej Marii Panny są jedynymi istotnymi wyznacznikami przestrzeni tej części miasta. Jednocześnie podkreślają i wyznaczają teren o wysokiej wartości przestrzennej. Natomiast komin Elektrociepłowni Poznań uznano jako obiekt o neutralnym oddziaływaniu.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej