Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

ZE2   Lasy Kobylego Pola - Lasy Michałówki

Teren ograniczony ulicami Browarną, Ludosławy, Radziwoja, torami kolejowymi, granicą miasta Poznania, zachodnim skrajem terenów zieleni, torami kolejowymi, ulicą Majakowskiego (część szczegółowa - mapa S/30).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi istotną, części wschodniego klina zieleni otwartej miasta Poznania o dominacji terenów leśnych, z pojedynczymi zainwestowaniami kubaturowymi

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        W podstrefie znajduje się obszar ochronny głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Na terenie podstrefy zlokalizowane są stawy Staw Antoninek, Młyński Staw oraz drobne cieki wodne urozmaicające krajobraz, są nimi: Struga, Cybina, Potok Leśny, Michałówka, Łężynka, Dworski Rów, Darzynka, Spławka zgodnie z zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG z dnia12 grudnia 1991r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z d.12.12.2003r. określona została jako wody wrażliwe na zanieczyszczenia azotanami.

·        Podstrefa znajduje się we wskazanym przez rozporządzenie dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 12.12.2003 r. obszarze szczególnie narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: Struga, Łężynka, Dworski Rów, Potok Leśny, Darzynka, Spławka, Michałówka, rzeka Cybina, Młyński Staw i Staw Antoninek.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w dolinie rzeki Cybiny,

·        wzdłuż wschodniej granicy miasta w dolinie Michałówki.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Nowy Młyn” w rejonie ulic Browarnej i Nowy Młyn.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         użytki ekologiczne powołane uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, są to: część użytku Olszak I i Olszak II, granice użytku zmienione zostały ustaleniami mpzp obszaru Malta (zatwierdzonego uchwałą RMP Nr LXXXV/982/III2002 z dnia 23.04.2002 r.),

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszary byłych użytków ekologicznych Darzybór, Dworski Rów powołane uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku,

o         część byłego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Michałówka” (o całkowitej powierzchni około 2300 ha) ustanowionego uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

 

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Obszary i obiekty nie objęte formą ochrony zabytków

o         Zespół poprzemysłowy - młyn przy ulicy Browarnej powstał na przełomie XiX i XX w. W skład zespołu wchodzą: młyn, dom mieszkalny właściciela i pracowników.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Podstrefę zakwalifikowano jako nie zainwestowaną kubaturowo.

2.1.2              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Fragment terenu zieleni otwartej w systemie wschodniego klina. Obejmuje zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Michałówki”, który w sposób sztuczny został przedzielony trasą komunikacyjną – autostradą.

·        Teren w przewadze nie zainwestowany kubaturowo.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.3              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: zieleni otwartej,

·        Funkcje agresywne: mieszkaniowe podstrefy D3 (Minikowo, Pokrzywno, Szczepankowo). W rejonie ulicy Boreckiej następuje widoczne wypieranie terenów rolnych przez funkcje mieszkaniowe w sposób zagrażający systemowi zieleni otwartej.

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m). – pojedyncze istniejące obiekty.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Pojedyncze istniejące obiekty.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują:

o         struktury trwale zainwestowane - zieleń do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej podstrefy nie występują elementy fizjonomiczne które bezpośrednio oddziaływują na odbiór sylwety miasta.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej