Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA ZE  

                 wschodni klin zieleni otwartej

          ZE1   Malta

Teren ograniczony krawędziami dolin rzek Cybiny i Warty, ulicą Warszawską, torami kolejki wąskotorowej, ulicami Wileńską, Czekalskie, Ziemowita, Browarną, Piwną, Stalową, abpa. Dymka, abpa. Baraniaka (część szczegółowa - mapa S/30).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa stanowi istotną, część wschodniego klina zieleni miasta Poznania o dominacji terenów leśnych, parkowych, zieleńców, skwerów.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Na terenie podstrefyznajduje się sztuczny zbiornik wodny Jezioro Maltańskie, system stawów w Wielokpolskim Parku Zoologicznym, staw Olszak oraz Szklarka, rzeka Cybina. Stan Cybiny wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in.: przewodnictwo elektrolityczne, obecność azotu azotynowego, fosforu ogólnego, miano Coli.

·        Na terenie podstrefy znajduje się Zakład Produkcji Spirytusu Wyborowa S.A, który stanowi zagrożenie dla wód powierzchniowych, zaliczony został przez WIOŚ do zakładów, które w razie awarii mogą stworzyć poważne zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska i wód powierzchniowych.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu. Z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z wschodu ku centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Stan zbiorników sztucznych na terenie miasta Poznania wg raportu WIOŚ oceniany jest jako pozaklasowy, jako kąpielisko w lipcu 2004 roku zostało dopuszczone warunkowo, ze względu na niską przeźroczystość wody.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         Tysiąclecia,

o         Maltański.

·        Ogrody:

o         Wielkopolski Park Zoologiczny.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort III.

·        Zieleń towarzysząca zabudowie w tym: park przy zespole folwarcznym Kobylepole przy ulicy Majakowskiego oraz zieleń towarzysząca inny funkcjom:

o         przy ulicy Świętojańskiej– miejsce pocmentarne byłego cmentarza parafii Św. Jana Jerozolimskiego Za Murami,

o         przy ulicy Wileńskiej - miejsce pocmentarne byłego cmentarza parafii Archikatedralnej,

o         przy ulicy Wileńskiej - miejsce pocmentarne byłego cmentarza parafii Najświętszej Marii Magdaleny.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: Szklarka, system stawów w Wielkopolskim Parku Zoologicznym, staw Olszak, rzeka Cybina, Jezioro Maltańskie.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w granicach Wielkopolskiego Parku Zoologicznego,

·        w dolinie Szklarki,

·        w dolinie rzeki Cybiny.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Pomnik przyrody - drzewo wpisane do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody. Cenny przyrodniczo okaz platanu klonolistnego znajduje się w dolinie rzeki Cybiny miedzy ulicą Browarną a stawem Olszak.

o         Użytek ekologiczny Olszak I i Olszak II, powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, granice użytku zmienione zostały ustaleniami mpzp obszaru Malta (zatwierdzonego uchwałą RMP Nr LXXXV/982/III2002 z dnia 23.04.2002 r.)

o         Fort III - element pierścienia fortyfikacji poznańskich - projektowany obszar NATURA 2000, zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         Podstrefa wraz z wschodnim klinem zieleni miasta oraz rzeką Wartą stanowi korytarz ekologiczny Poznania o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort III Graf Kirchbach,

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

·        Podstrefa urządzonej zieleni miejskiej o dużym zapleczu rekreacyjno - sportowym stanowiąca fragment wschodniego klina zieleni.

·        W podstrefie wyróżnia się dwie podstawowe struktury przestrzenne:

o         w części wschodniej teren Wielkopolskiego Parku Zoologicznego o zabudowie wolno stojącej w formie pawilonów wkomponowanych w zieleń,

o         w części zachodniej otwarte tereny sportu i rekreacji o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowane wokół sztucznego akwenu wodnego – Jeziora Maltańskiego wraz z zapleczem obsługującym i hotelowym (m. in. tor regatowy, centrum narciarskie, tor saneczkowy),

·        W podstrefie wyróżnia się następujące elementy funkcjonalno - przestrzenne, które uznaje się za niekorzystne:

o         w części północnej Jeziora Maltańskiego lokalizacja terenów produkcyjnych ( Zakład Produkcji Spirytusu Wyborowa S.A ) w zabudowie wielkogabarytowej,

o         Berdychowo – tereny nieuporządkowane o funkcji magazynowo - składowej, częściowo niezagospodarowane i użytkowane tymczasowo - funkcja nie wykorzystująca walorów miejsca.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: specjalistyczne sportu i rekreacji,

·        Funkcje zagrożone: zieleń otwarta,

·        Funkcje agresywne: przemysłowa,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach (zabudowa charakteryzuje się wielością form).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono poniżej 5%.

·        Średni procent zab. działki typu POD dla terenów brutto określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        przewaga struktur niekompletnych,

·        struktura nieuporządkowana - rejon ulic Jana Pawła II, Berdychowo, rzeki Warty i Cybiny.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

W podstrefie występują:

·        przewaga struktur trwale zainwestowanych,

·        struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym:

o         teren pomiędzy ulicą Jana Pawła II i doliną rzeki Warty.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej podstrefy wykształcił się ciąg rekreacyjny wzdłuż brzegu Jeziora Maltańskiego.

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe: (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy i jej zagospodarowanie kształtują panoramy z poniższych punktów i ciągów widokowych:

o         P17 - wiadukt nad ulicą Inflancką w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P18 - wiadukt nad autostradą w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P22 - widok ze skrzyżowania ulic Warszawskiej i Krańcowej,

o         P24 - most kolejowy w sąsiedztwie Dworca Poznań – Garbary,

o         P25 - Kopiec „Wolności”,

o         P30 - most Mieszka I,

o         P32 - most Św. Rocha,

o         R-R - wschodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         T-T - pierzeja centrum na odcinku od mostu kolejowego przy stacji Poznań – Garbary do, mostu Królowej Jadwigi.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej