Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

E8   Lasek Marceliński, rejon Strumienia Junikowskiego

Teren ograniczony ulicami Bukowską, Stawińską, Lubniewicką, Perzycką, Dobiegniewską, Rapackiego, Jaracza, Strzegomską, Wałbrzyską, skrajem Lasku Marcelińskiego, południowym skrajem zabudowy osiedla Sienkiewiczowskiego, ulicami Wołodyjowskiego, Grunwaldzką, południowym skrajem terenów zieleni i cmentarza miejskiego, ulicą Malwową, granicą miasta Poznania (część szczegółowa - mapa S/23).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, jednostka ze względu na udział terenów leśnych stanowi główny zachodni klin nawiewny w otoczeniu miasta.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie następują spływy nawiewne czystego powietrza z północnego - zachodu do centrum miasta, a także grawitacyjne spływy mas wychłodzonych i zanieczyszczonych.

·        Strumień Junikowski, wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in. obecność azotu azotynowego, fosforu ogólnego, cynku, miedzi, miano Coli.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Cmentarze:

o         komunalny „Junikowo” przy ulicy Grunwaldzkiej.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym:Strumień Junikowski, ciek Skórzynka.

1.1.3              Tereny leśne:

·        wzdłuż Strumienia Junikowskiego,

·        wzdłuż Skórzynki,

·        wzdłuż zachodniej granicy strefy,

·        Lasek Marceliński.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Pracowników Zakładów Mięsnych” przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Leśna Polana” przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Złotowska - Camping” przy ulicy Zlotowskiej,

o         „ROD Złotowska II” w rejonie ulic Złotowskiej i Owczej,

o         „ROD Przylesie” przy ulicy Złotowskiej,

o         „ROD Wypoczynek” przy ulicy Brzechwy,

o         „ROD Kolejarz Edwardowo” przy ulicy Leśnych Skrzatów.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Strumień Junikowski, powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Teren o dużych walorach przyrodniczych. Obejmuje kompleks zieleni leśnej (Lasek Marceliński) z terenem cmentarza oraz największe w mieście skupisko ogrodów działkowych.

·        W rejonie Strumienia Junikowskiego – tereny użytkowane rolniczo i odłogowane oraz łąki. Obserwuje się postępujący proces wkraczania funkcji mieszkaniowej na tereny przyrodnicze, w sposób zagrażający systemowi zieleni otwartej (enklawy zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i szeregowej w rejonie ulicy Perzyckiej).

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: zieleni otwartej,

·        Funkcje agresywne: mieszkaniowa podstrefy E4 (Ławica, Marcelin, Pogodno, Junikowo, Plewiska)

·        Funkcje wypierane: zieleni otwartej, rola. Następuje niekontrolowane i widoczne wypieranie funkcji przyrodniczej przez funkcje mieszkaniowe, widoczne jest to również w pobliżu doliny Strumienia Junikowskiego.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD albo ogródków letniskowych określono poniżej 5%.

·        W podstrefie powstają nowe działki o większej intensywności zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1               Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura otwarta zieleni.

2.3.2               Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane, które wykazują cechy do zachowania albo przekształceń.

·        W podstrefie występują struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         zabudowa ogródków działkowych i letniskowych oraz pojedyncze przykłady zabudowy mieszkalnej, usługowej i przemysłowej.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, bramy miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Bukowską (styk dwóch podstref E3 – Smochowice, Krzyżowniki, Ławica Lotnisko i E8 – Lasek Marceliński, rejon Strumienia Junikowskiego) uznany został jako makrownętrze o pozytywnym odbiorze, odznaczające się określonym ładem i zdefiniowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną.

2.4.2              Główne ciągi miejskie:

W obrębie podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

Panoramę kształtują dominanty podstrefy, jej zabudowa i tereny otwarte. Stąd odbiór panoramy jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej