Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

E7   Kotowo, Fabianowo

Teren ograniczony: torami kolejowymi z kierunku Nowego Tomyśla, ulicą Wołowską, północnym skrajem zabudowy ulicy Fabianowo, ulicą Glinianki, Starą Cegielnią, Mieleszyńską, granicą miasta Poznania (część szczegółowa - mapa S/22).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów terenów rolnych i odłogowanych następują spływy nawiewne czystego powietrza.

·        W skrajnej, wschodniej części podstrefy znajduje się niewielki obszar zasilający zachodni klin, otwartej zieleni miasta Poznania oraz cieki Plewianka, Kotówka.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym:Plewianka i Kotówka.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w sąsiedztwie ulic Tynieckiej i Skowronkowej.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Kotowo - historyczna wieś o czytelnym układzie przestrzennym – dawna wieś stanowiąca własności kapituły poznańskiej, włączona do Poznania w 1940 r. Wśród zróżnicowanej zabudowy zagrodowej wsi znaczenie kulturowe prezentują  domy z XIX/XX w.;

o         Fabianowo - historyczna wieś o czytelnym układzie przestrzennym - włączona do Poznania w 1940 r. Charakteryzuje ją zabudowa zagrodowa oraz  domy zlokalizowane wzdłuż ulicy  Kotowo.

o         Rudnicze – północna część założenia dworsko – parkowego z terenami poprzemysłowymi z początku XX w. Obejmuje m.in. domy mieszkalne pracowników huty miedzi przy ulicy Rudnicze.

o         Zespoły poprzemysłowe:

-           Cegielnia przy ulicy Mieleszyńskiej,

-           Cegielnia przy ulicy Wykopy – powstała na początku XX w. Wchodzi w skład założenia dworsko – parkowego z terenami poprzemysłowymi Rudnicze i obejmuje budynki produkcyjne po cegielni i budynek administracyjny.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa cechuje się nieznacznym stopniem zurbanizowania oraz dużymi kontrastami w strukturze funkcjonalnej, dysponuje dużym potencjałem terenów wymagających przekształceń.

·        Podstrefę charakteryzują:

o         znaczne powierzchnie terenów użytkowanych rolniczo i odłogowanych około 244 ha, (największa koncentracja rejon ulicy Sycowskiej),

o         koncentracja funkcji przemysłowej w formie zabudowy wielkogabarytowej lub halowej w rejonie ulic Wołowskiej i Wołczyńskiej,

o         funkcja mieszkaniowa w zabudowie wolno stojącej w rejonie ulic Fabianowo i Kotowo przemieszana z funkcją przemysłową.

·        W podstrefie zlokalizowanych jest 5 obiektów handlu wielkopowierzchniowego o pow. powyżej 400 m2, o łącznej powierzchni sprzedaży 21600 m2, w tym obiekt handlowy wielkogabarytowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w rejonie węzła Komorniki.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: usługowe centrum handlowe w rejonie węzła Komorniki,

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo,

·        Funkcje agresywne: przemysłowe z tendencją ekspansji na tereny zieleni otwartej podstrefy E6 (Kopanina, Stawy),

·        Funkcje wypierane: rola.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur otwartych zieleni.

·        Struktury okaleczone

o         Fabianowo,

o         Kotowo,

o         tereny przemysłowe wzdłuż torów kolejowych.

·        Struktury rozpoczęte

o         węzeł Komorniki.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy odpowiednio do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Głogowską uznany został jako makrownętrze o negatywnym odbiorze, odznaczające się bezładem przestrzennym i brakiem zdefiniowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej.

2.4.2              Bramy miasta

Brak wykrystalizowanego punktu bramowego, który by wprowadzał i zapraszałby do miasta.

2.4.3              Główne ciągi miejskie:

W obrębie podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich istotnych w skali całego miasta.

2.4.4              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowę podstrefy kształtują panoramy z punktu widokowego P14 - ulica Witaszka i Lubońska. Widok kształtują tereny zieleni otwartej, dominanty podstrefy oraz zabudowa.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej