Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

E6   Kopanina, Stawy

Teren ograniczony: północno – wschodnim skrajem terenów zieleni otwartej, granicą miasta Poznania, ulicą Mieleszyńską, Starą Cegielnią, ulicą Glinianki, północnym skrajem zabudowy ulicy Fabianowo, ulicą Wołowską, torami kolejowymi w kierunku Nowego Tomyśla (część szczegółowa - mapa S/21).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

·        W podstrefiew otoczeniu łąkznajdują się liczne stawy: Stara Baba, Karpętaj, Głęboki Dół, Staw Baczkowski, Staw Kachlarski, Staw Rozlany, oraz ciek Ceglanka, Strumień Junikowski. Jakość czystości stawów oraz Strumienia wg raportu WIOŚ za rok 2000 określona została jako pozaklasowa.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Jednostka ze względu na udział terenów łąkowych stanowi klin nawiewny w otoczeniu miasta.

1.1.2              Tereny zieleni:

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabudowie w tym:

-           park przy folwarku Świerczewo przy ulicy Leszczyńskiej (fragment),

-           park przy dworze Wykopy na Rudniczu przy ulicy Wykopy (rejestr zabytków A200).

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym:Ceglanka, Strumień Junikowski, stawy: Stara Baba, Karpętaj, Baczkowski, Kachlarski, Rozlany, Głęboki Dół.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w okolicach parku Świerczewo,

·        w okolicach parku przy dworze Wykopy na Rudniczu.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Kopanina I i Kopanina II, powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Dwór i park na Rudniczu przy ulicy Wykopy – południowa część założenia dworsko – parkowego z terenami poprzemysłowymi Rudnicze.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Teren o dużych walorach przyrodniczych, łąki wokół stawów i wzdłuż Ceglanki,

·        Teren niezainwestowany, z niewielkim potencjałem terenów niezagospodarowanych wzdłuż ulicy Głogowskiej.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: zieleni otwartej (rejon cieku Ceglanki i Wykopy),

·        Funkcje agresywne: przemysłowe podstrefy E5 (Świerczewo, Dębiec) i E7 (Kotowo, Fabianowo),

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura otwarta zieleni.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwałe – tereny zieleni otwartej,

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z punktu widokowego P14 - ulica Witaszka i Lubońska. Widok kształtują tereny zieleni otwartej, dominanty podstrefy oraz zabudowa terenów przyległych. Stąd jej odbiór jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej