Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

E3   Smochowice, Krzyżowniki, Ławica (lotnisko)

Teren ograniczony ulicami: Bukowską, granicą miasta Poznania, ulicą Przygraniczną, południowym skrajem terenów zielonych jeziora Kierskiego, zachodnim skrajem zabudowy ulicy Międzyzdrojskiej, ulicami: Słupską, Polanowską, torami kolejowymi, ulicą Św. Wawrzyńca, aleją Polską (część szczegółowa - mapa S/18).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        W skrajnej, zachodniej części podstrefy, znajduje się niewielki obszar zasilający zachodni klin zieleni miasta Poznania.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort VII oraz zabudowie w tym: park przy folwarku Edwardowo przy ulicy Bukowskiej (rejestr zabytków A393).

·        Cmentarz:

o         przy ulicy Lubowskiej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        na terenie Fortu VII.

1.1.4              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD M. Dąbrowskiej“ przy ulicy Bukowskiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o         „ROD Ubezpieczeniowiec“ przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Nowa Przyroda“ przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Energetyk II“ przy ulicy Bukowskiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwała Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.),

o         „ROD II Armii Wojska Polskiego” przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Nad Stawem” przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Lotnictwa Polskiego” przy ulicy Bukowskiej,

o         „ROD Kadry WP i prac. cywil.“ w rejonie ulic Pilotów i 5 Stycznia,

o         „ROD Komuny Paryskiej“ przy ulicy Gorajskiej,

o         „ROD Szafirek“ przy ulicy Gorajskiej,

o         „ROD Wiepofama“ przy ulicy Gorajskiej,

o         „ROD K. Marcinkowskiego“ przy ulicy Dąbrowskiego,

o         „ROD Wichrowa“ przy ulicy Wichrowej,

o         „ROD Olszynka“ przy ulicy Sianowskiej – w likwidacji,

o         „ROD Zjednoczeni“ przy ulicy Dąbrowskiego – w likwidacji.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Fort VII - element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort VII Colomb, Jeżyce,

o         „Folwark Edwardowo – dwór, park, czworaki” (część północna) - założenie wydzielone z terenu dawnej wsi Ławica. Włączone do miasta w 1940 r. Obejmuje willę, dom ogrodnika, bramę wjazdową i park.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r.).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Krzyżowniki – wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem dworsko-folwarcznym, należąca niegdyś do joannitów poznańskich. Została włączona do Poznania w 1940 r. Obszar obejmuje układ wsi z zabudową oraz zespół folwarczny składający się z dworu z 4 ćw. XIX w., domu włodarza, budynków gospodarczych.

o         Zespół poprzemysłowy - Młyn przy ulicy Słupskiej – zespól powstał w latach 30 – tych XX w. W jego skład wchodził młyn, dom młynarza i zabudowa gospodarcza.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa o jednorodności funkcji mieszkaniowej w części północnej. W części południowej strefa ograniczonego użytkowania, spowodowana bezpośrednim sąsiedztwem lotniska.

·        Dwie funkcje podstawowe równoważne podzieliły teren na dwa odrębne obszary:

o         w części północnej (Smochowice, Krzyżowniki) dominuje zabudowa mieszkaniowa o charakterze domów jednorodzinnych wolno stojących, częściowo połączonych z małą produkcją, warsztatami.

o         w część południowej dominuje teren lotniska oraz usług związanych z jego obsługą.

·        Ponadto w podstrefie występują dodatkowe elementy funkcjonalno – przestrzenne:

o         wzdłuż ulicy Dąbrowskiego lokalizacja terenów produkcyjnych oraz usługowych (handel detaliczny i półhurtowy w zabudowie wielkogabarytowej),

o         wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy Bukowskiej lokalizacja zespołów ogrodów działkowych wraz z zabudową tymczasową, częściowo przeznaczonych do likwidacji,

o         na granicy miasta lokalizacja terenu przeznaczonego pod Tor Samochodowy Poznań oraz czasowo organizowanej giełdy samochodowej,

o         tereny niezagospodarowane w części północnej rozproszone wśród terenów mieszkaniowych, w części południowej skoncentrowane na obrzeżach terenu lotniska,

o         fragment terenów lotniska.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: lotnisko pasażerskie i usługi (wzdłuż ulicy Dąbrowskiego).

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo.

·        Funkcje agresywne: produkcyjne, handlu półhurtowego.

·        Funkcje wypierane: ogrody działkowe.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

·        W podstrefie obowiązuje zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnych układów urbanistycznych.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1               Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura otwarta

o         obszar Lotniska Ławica i Toru Samochodowego Poznań.

·        Struktura niekompletna

o         Smochowice na północ od ulicy Dąbrowskiego.

·        Struktura rozpoczęta

o         obszar pomiędzy lotniskiem, a ulicą Dąbrowskiego.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         zespoły ogrdów działkowych przy ulicy Bukowskiej.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania albo przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

·        Teren fortu (element XIX–wiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wloty drogowe ulicami Dąbrowskiego i Bukowską (styk z podstrefą E8 – Lasek Marceliński, rejon Strumienia Junikowskiego) uznane zostały jako makrownętrza o pozytywnym odbiorze, odznaczające się określonym ładem i zdefiniowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną.

2.4.2              Bramy miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Terminal lotniczy Ławica znajdujący się w granicach omawianej podstrefy określono jako obiekt zapraszający, pozytywnie oddziaływujący na przyjezdnych.

2.4.3              Główne ciągi miejskie

W obrębie podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich istotnych w skali całego miasta.

2.4.4              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy wyznacza panoramy z punktu widokowego P10 - skrzyżowanie ulic Wypoczynkowej i Chojnickiej. Widok kreują dominanty podstrefy, jej zabudowa i tereny otwarte. Stąd jej odbiór jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej