Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

D3   Minikowo, Pokrzywno, Szczepankowo

Teren ograniczony: doliną rzeki Warty, torami kolejowymi w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, torami kolejowymi Poznań – Franowo, zachodnim skrajem terenów zieleni, granicą miasta Poznania, autostradą (część szczegółowa - mapa S/14).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Dominuje towarzysząca zabudowie (a w szczególności zabudowie jednorodzinnej/zagrodowej) zieleń o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        W podstrefie istnieją stawy oraz drobne cieki urozmaicające krajobraz: Starynka, Świątnica, Pokrzywka, Dworski Rów, Łężynka, Polny Rów.

·        We wschodniej części podstrefy znajduje się obszar ochronny głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Podstrefa znajduje się we wskazanym przez rozporządzenie dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 12.12.2003 r. obszarze szczególnie narażonym, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z terenów odłogowanych i użytkowanych rolniczo, z zespołów zieleni przydomowej oraz zieleni publicznej następują wtórne spływy nawiewne.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabytkowym fortyfikacjom: Fort I,

o         zabudowie w tym:

-           park przy dworze przy ulicy Skoczowskiej - Minikowo (rejestr zabytków A 287),

-           park przy dawnym folwarku Michałowo,

o         park przy dworze Pokrzywno I, Pokrzywno II.

·        Cmentarze:

o         parafii Św. Antoniego przy ulicy Św. Antoniego,

o         przy ulicy Gospodarskiej.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: Świątnica, Starynka, Pokrzywka, Łężynka, Dworski Rów i Polny Rów.

1.1.3              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Minikowo” w rejonie ulic Sandomierskiej i Nowosądeckiej.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Fort I - element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         obszar byłego użytku ekologicznego Fort I – Starołęka, powołanego uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 r.,

o         obszar byłego użytku ekologicznego Świątnica I, powołanego na mocy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z 6 grudnia 1994 r.),

o         w podstrefie znajduje się obszar byłego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Michałówka” (o całkowitej powierzchni około 2300 ha) ustanowiony uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 r.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort I Roder, Starołęka;

o         Dwór, zabudowa gospodarcza i park przy ulicy  Skoczowskiej. Obejmuje: aleję prowadzącą do zespołu, dwór z 1907 r., dom zarządcy, park i zespół folwarczny składający się z budynków gospodarczych i inwentarskich oraz zespół domów pracowników folwarcznych przy ulicy Żorskiej;

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003 r.).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Spławie - wieś o czytelnym układzie przestrzennym, znana od końca XIV w. Włączona do Poznania w 1942 r. Zachowany układ wsi z założeniem pałacowo - dworsko - folwarcznym, w skład którego wchodzą przebudowany pałac, zabudowa gospodarcza, pozostałości parku, 4 stawy.

o         Minikowo zespół osiedla mieszkaniowego zzachowanym gwiaździstym układem drogowym z okresu kolonizacji pruskiej tzw. kolonizacjifryderycjańskiej.

o         Pokrzywno - założenie dworsko - parkowe i folwarczne – obszar obejmuje dwa założenia;

-           Zespół dworski  - obecnie dom pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek przy ulicy Pokrzywno, obejmujący dwór i park;

-           Zespół dworski - obecnie Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety przy ulicy  Pokrzywno, obejmujący dwór z kaplicą i oranżerią, dom mieszkalny, stodołę, dzwonnicę, bramę i park).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy: (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa mieszkaniowa charakteryzująca się tendencją do przemieszania z funkcją usługowo – rzemieślniczą:

·        W podstrefie występują następujące elementy funkcjonalno – przestrzenne:

o         funkcja mieszkaniowa o charakterze domów jednorodzinnych, wolno stojących, skoncentrowana w rejonach Minikowa oraz Szczepankowa,

o         w rejonie Szczepankowa łączenie terenów mieszkaniowych z małą produkcją , warsztatami, usługami, powoduje powolne zanikanie zabudowy zagrodowej,

o         funkcja bezpośrednio granicząca z terenami mieszkaniowymi to tereny użytkowane rolniczo i odłogowane (1101 ha),

o         wzdłuż ulicy Krzywoustego funkcja wypierająca to tereny produkcyjne w zabudowie wielkogabarytowej, halowej,

o         w podstrefie zlokalizowany jest obiekt handlu wielkopowierzchniowego (pow. powyżej 400 m2) o łącznej powierzchni sprzedaży 600 m2,

o         ogrody działkowe wraz z zabudową tymczasową.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: potencjalna usługowa (sąsiedztwo węzła Krzesiny),

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo (rejon ulicy Krzywoustego),

·        Funkcje agresywne: produkcja,

·        Funkcje wypierane: rola (w rejonie ulicy Boreckiej następuje widoczne wypieranie terenów rolnych przez funkcje mieszkaniowe. Stwarza to zagrożenie dla terenów zieleni otwartej byłego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Michałówka”).

 

 

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

·        Obowiązuje zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnych układów urbanistycznych.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono poniżej 5%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur otwartych.

·        Struktury niekompletne:

o         Starołęka, Szczepankowo.

·        Struktury okaleczone

o         Pokrzywno.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane

o         rejon Minikowa i Szczepankowa.

·        Struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym

o         rejon Pokrzywna.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i przekształceń.

·        Teren fortu (element XIX– wiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym, posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie

Nie wyznaczono ciągów miejskich handlowych ani kulturowych ważnych w skali całego miasta.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy oraz jej sposób zagospodarowania kształtują panoramy z punktu widokowego P18 - wiadukt nad autostradą w ciągu ulicy Krzywoustego. Widok kształtują dominanty strefy, jej zabudowa i tereny otwarte. Stąd jej odbiór jest wynikiem ich pozytywnego oddziaływania przestrzennego.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Wieża zabytkowego kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Spławiu jest istotnym wyznacznikiem przestrzeni tej części miasta. Jednocześnie podkreśla i wyznacza teren o wysokiej wartości przestrzennej.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej