Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

D2   Franowo, Starołęka Mała

Teren ograniczony ulicami: abpa. Dymka, Stalową, Piwną, południowym i zachodnim skrajem terenów leśnych, torami kolejowymi Poznań – Franowo, torami kolejowymi w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, doliną rzeki Warty, Hetmańską, Żegrze, Kurlandzką, Szwajcarską (część szczegółowa - mapa S/13).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Występują cieki Piaśnica, Pokrzywka.

·        Teren ubogi w tereny biologicznie czynne, wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort Ia, Fort II oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: cieków Piaśnica, Pokrzywka.

1.1.3              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe.

o         „ROD Darzynka” przy ulicy Majakowskiego,

o         „ROD Kolejarz Kobylepole” w rejonie ulic Kobylepole i Reknickiej.

1.1.4              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Fort Ia i II element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort Ia Boyen, Żegrze,

o         Fort II Stulpnagel, Chartowo,

o         Zespół poprzemysłowy: Browar Mycielskich przy ulicy Majakowskiego,

o         Średzka Kolej Powiatowa,

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

Podstrefa o przewadze funkcji przemysłowej oraz dynamice rozwoju funkcji handlowo-usługowej w wielkoprzestrzennych obiektach, dysponująca znacznym potencjałem terenów do przekształceń.

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13):

·        Podstrefa charakteryzuje się następującymi funkcjami:

o         funkcja podstawowa to tereny produkcyjne oraz magazynowo-składowe skoncentrowane w zabudowie wielkogabarytowej i halowej,

o         funkcja handlowa: w 14 obiektach handlu wielkopowierzchniowego o pow. powyżej 400 m2, o łącznej powierzchni sprzedaży 53100 m2 (w tym w obiektach o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2)

o         w części płn-wsch funkcja handlowa wielkoprzestrzenna – giełda rolno-ogrodowa,

o         funkcja usług kultury i rozrywki (Kinepolis),

o         funkcja usług zdrowia – zespół szpitalny o charakterze zabudowy blokowej przy ulicy Kurlandzkiej,

o         funkcja mieszkaniowa o charakterze zabudowy jednorodzinnej, wolno stojącej (Kobylepole, Starołęka Mała, ulica Forteczna) oraz kwartałowej wielorodzinnej (osiedle Przemysława).

·        Wskazany obszar charakteryzuje się dużym potencjałem terenowym

o         w części południowej w rejonie torów kolejowych znajdują się tereny rolne i odłogowane (161 ha) - następuje tu powolny proces wypierania ich przez funkcję produkcyjną,

o         tereny niezagospodarowane stanowią 143 ha pow. podstrefy.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: usługi handlu,

·        Funkcje zagrożone: wypierane mieszkalnictwo (rejon ulicy Fortecznej), tereny zieleni otwartej wypierane przez mieszkalnictwo (rejon ulicy Kobylepole),

·        Funkcje agresywne: produkcyjno-magazynowe,

·        Funkcje wypierane: rola.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 3 kondygnacji (11,5 m.).

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

·        W podstrefie występują miejscowe obniżenia wysokości przystające do miejsca

o         rejon osiedla Kobylepole.

·        W podstrefie zlokalizowano zabudowę o wysokości nie przystającej do miejsca

o         rejon szpitala przy ulicy Kurlandzkiej,

o         osiedle Przemysława.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 30%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 - 15%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        przewaga struktur niekompletnych,

·        struktury rozpoczęte:

o         Kobylepole,

o         obszar Fort Ia.

·        struktura kompletna

o         obszar Starołęki Małej.

·        struktury okaleczone:

o         tereny przemysłowe taboru kolejowego,

o         tereny poprzemysłowe zlokalizowane wzdłuż ulicy Starołęckiej.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane:

o         rejon od ulicy Krzywoustego do ulicy abpa. Dymka,

o         rejon Starołęki Małej.

·        W podstrefie występują struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym

o         rejon od ulicy Krzywoustego do doliny rzeki Warty.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i przekształceń.

·        Teren fortu (element XIX– wiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiada cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie:

Nie wyznaczono ciągów miejskich handlowych ani kulturowych ważnych w skali całego miasta.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy oraz jej sposób zagospodarowania kształtuje panoramy z określonych poniżej punktów i ciągów widokowych:

o         P15 - most nad doliną rzeki Warty w ciągu ulicy Hetmańskiej,

o         P18 - wiadukt nad autostradą w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         F-F - wschodnia skarpa doliny rzeki Warty od mostu Królowej Jadwigi do wiaduktu w ciągu ulicy Hetmańskiej.

·        Negatywny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania zabudowy wysokiej oraz braku ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych, które je kreują.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        W tej podstrefie wyróżniamy dwie dominanty przestrzenne o neutralnym oddziaływaniu:

o         budynek biurowy przy ulicy Bystrej, ze względu na odmienną formę i gabaryty,

o         komin browaru krystalizujący przestrzeń na Franowie, dzielnicy handlowo-usługowej,

·        W obrębie tej podstrefy znajduje się również zabytkowa wieża ciśnień zdefiniowana jako pozytywny wyznacznik przestrzeni miejskiej.

·        Zespół zabudowy wysokiej przy ulicy Falistej zdefiniowano jako wpływający negatywnie na odbiór sylwety miasta.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej