Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA D  

północno-wschodnia część Miasta Poznania

          D1   Piotrowo, Łacina, Rataje, Żegrze

Teren ograniczony doliną rzeki Warty, ulicami Berdychowo, abpa.Baraniaka, abpa. Dymka, Szwajcarską, Kurlandzką, Żegrze, Hetmańską (część szczegółowa - mapa S/12).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie zieleń, skwery, zieleńce, zieleń przyuliczna, izolacyjna.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne.

·        Jednostka posiadaurozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Parki:

o         im. K. Kurpińskiego przy ulicy Serafitek,

o         na osiedlu Oświecenia,

o         na osiedlu Tysiąclecia,

o         na osiedlu. Armii Krajowej,

o         na osiedlu Czecha i Rusa.

·        Zieleńce:

o         przy ulicy Jana Pawła II i ulicy Kaliskiej pozostałość po przedpolu Fortu Rauch 1839/45,

o         między ulicami Kórnicką i Św. Rocha.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort II a oraz zabudowie.

1.1.3              Tereny leśne:

·        w sąsiedztwie osiedla Tysiąclecia.

1.1.4              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Drzymały” przy ulicy Katowickiej, (proponowany do zmiany funkcji w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XXII/276/III/99 z dnia 23 listopada 1999 r.).

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Fort IIa element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort IIa Thumen, Łączny Młyn.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r.).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno – przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa wykazująca dynamikę rozwoju funkcji centrotwórczych i ogólnomiejskich, o dużym potencjale terenowym.

·        Na wskazanym obszarze za funkcję podstawową uznaje się funkcję mieszkaniową o charakterze:

o         zabudowy wielorodzinnej blokowej powstałej w latach 80-tych (Rataje) o dominujących wnętrzach otwartych, przypadkowych, braku granic i wnętrz przestrzeni publicznych zamkniętych,

o         przemieszanej zabudowy jednorodzinnej (atrialnej) i kwartałowej (osiedle Zodiak),

o         zabudowy wielorodzinnej kwartałowej (Łacina).

·        Funkcja uzupełniająca tereny mieszkaniowe to rozproszone usługi handlu, oświaty, zdrowia, administracji - brak usług ośrodkotwórczych oraz koncentracji miejsc pracy decyduje o „sypialnianym” charakterze podstrefy (Rataje, Łacina).

·        W podstrefie wyróżnia się dodatkowe elementy funkcjonalno-przestrzenne:

o         wzdłuż ulicy abpa. Baraniaka punktowe skoncentrowanie terenów produkcyjno-magazynowych (zabudowa wielkogabarytowa i halowa),

o         w części zachodniej tereny uczelni wyższych - Politechnika Poznańska (budynki wykładowe, akademiki),

o         w podstrefie zlokalizowanych jest 8 obiektów handlu wielkopowierzchniowego o pow. powyżej 400 m2, o łącznej powierzchni sprzedaży 14 200 m2 (w tym obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w rejonie ronda Starołęka),

o          Tereny niezagospodarowane w 50% skoncentrowane na Łacinie to 95 ha.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: ogólnomiejskie, centrotwórcze,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 6 -9 kondygnacji (21 – 31,5m.).

·        Obowiązuje zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnych układów urbanistycznych.

·        W podstrefie występuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

·        Wysokość zabudowy w kierunku granicy podstrefy i klina ulega obniżeniu:

o         rejon Łaciny,

o         rejon Zodiak.

·        W podstrefie występują miejscowe obniżenia wysokości przystające do miejsca:

o         rejon osiedla Zodiak,

o         rejon ulicy Kaliskiej.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 - 15%.

·        Zabudowa ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        struktury niekompletne:

o         rejon ulicy Piotrowo,

o         część dolnego tarasu Rataj.

·        struktury rozpoczęte:

o         Łacina,

·        struktury kompletne:

o         Rataje, Żegrze.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane i w części utrwalone.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         rejon Łaciny.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy do zachowania albo przekształceń.

·        Teren fortu (element XIX– stuwiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie:

Nie wyznaczono ciągów miejskich handlowych ani kulturowych ważnych w skali całego miasta.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z określonych poniżej punktów i ciągów widokowych:

o         P18 - wiadukt nad autostradą w ciągu ulicy Krzywoustego,

o         P22 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Krańcowej,

o         E-E - ciąg od kościoła Św. Jana Jerozolimskiego do Centrum Obsługi Toru Regatowego,

o         R-R - wschodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         T-T - pierzeja Centrum na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Królowej Jadwigi.

·        Negatywny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania zabudowy wysokiej i braku ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        W granicach omawianej podstrefy występuje dominacja obiektów i zespołów obiektów wysokich o negatywnym oddziaływaniu na sylwetę miasta. Tworzą je przede wszystkim zespoły bloków i wieżowców o podobnych gabarytach i formie powstałych w zabudowie osiedli mieszkaniowych blokowych. Nagromadzenie takich obiektów przyczynia do powstania bezładu przestrzennego oraz burzenia systemu znaków szczególnych miasta. Wyznaczone dominanty neutralne to:

o         wieżowiec przy ulicy Chartowo zamykający oś ulicy Piaśnickiej i mostu Rocha, wyróżniający się w krajobrazie osiedla bloków mieszkalnych swoją obłą formą.

o         Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny górujący na dolnym tarasie Rataj,

o         budynek biurowy o nowoczesnej formie zamykający od południa osiedle Piastowskie,

o         dworzec autobusowy - rondo Rataje.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej