Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

C5   Miłostowo

Teren ograniczony torami kolejowymi w kierunku Gniezna, granicą miasta Poznania, ulicami Strzałkowską, Grodnicką, Starachowicką, Podleśną, ulicami Rugijską, torami kolejowymi, ulicami Głowieniec, Smołdzinowską, południowym skrajem lasów komunalnych, ulicami: Bałtycką, Warszawską, torami kolejowymi z kierunku Warszawy od budynku Urzędu Skarbowego (część szczegółowa - mapa S/11).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Podstrefa o dominacji terenów leśnych, zasilających część wschodniego klina zieleni miasta.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        We wschodniej części jednostki znajduje się obszar głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        Obszar występowania oczek i zbiorników wodnych: Staw Kajka, ciek Zielinka, (raport WIOŚ za rok 2002, wody powierzchniowe miasta Poznania określił jako wody pozaklasowe).

·        Teren występowania lasów i towarzyszących im terenów zieleni publicznej.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, gdzie z dużych kompleksów leśnych następują spływy nawiewne, dodatkowe wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: zieleńców, zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Cmentarze:

o         komunalny Miłostowo przy ulicy Warszawskiej i Gnieźnieńskiej,

o         przy ulicy Leśnej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort IIIa oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: cieku Zielinka, Stawu Kajka.

1.1.3              Tereny leśne:

·        lasy komunalne Miłostowo,

·        lasy komunalne Zieliniec,

·        wzdłuż ulicy Warszawskiej,

·        wzdłuż linii kolejowej Poznań – Warszawa.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD im. E. Orzeszkowej” przy ulicy Wrzesińskiej,

o         „ROD Międzylesie” przy ulicy Wrzesińskiej,

o         „ROD im. M. Curie-Skłodowskiej” przy ulicy Rugijskiej.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Fort IIIa - element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         były użytek ekologiczny Fort IIIa – Miłostowo powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku.

o         obszar węzłowy doliny rzeki Warty i wschodni klin zieleni miasta stanowi element europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort IIIa Prittwitz nowy, Miłostowo.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        Podstrefa zieleni otwartej.

·        Wyróżnia się następujące elementy funkcjonalno - przestrzenne:

o         tereny zieleni leśnej stanowiące funkcję podstawową,

o         funkcja dodatkowa to tereny ogródków działkowych o charakterze zabudowy tymczasowej,

o         teren cmentarza Miłostowo.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: nie wykazano,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 1 kondygnacji (3,5 m.).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono do 5%.

·        Średni procent zab. działki POD określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktura otwarta – zieleń.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu nietrwałym:

o         ogródki działkowe i letniskowe.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy odpowiednio do zachowania i przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym stanowią rezerwy rozwojowe miasta.

·        Teren fortu (XIX– stuwiecznego zewnętrznego pierścienia umocnień) o zainwestowaniu w części utrwalonym posiadający cechy do rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, bramy miasta (część ogólna – mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Gnieźnieńską na styku dwóch podstref (C4 – Karolin, Janikowo i C5 - Miłostowo), który został uznany jako makrownętrze o negatywnym odbiorze, odznaczające się brakiem ładu przestrzennego, zdefiniowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz wykrystalizowanego miejsca bramowego.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej