Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

C4   Karolin, Janikow

Teren ograniczony ulicą: Bałtycką, doliną rzeki Warty, granicami miasta Poznania, torami kolejowymi w kierunku Gniezna, ulicą Gnieźnieńską, doliną rzeki Głównej (część szczegółowa - mapa S/10).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

Tereny zieleni otwartej w znacznej części stanowią kontynuację zieleni wschodniego klina. W połączeniu z głównym elementem przyrodniczym miasta - rzeką Wartą, stanowią korytarz ekologiczny miasta o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K).

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Głównym elementem przyrodniczym jest rzeka Główna - jeden z dopływów rzeki Warty. Wg raportu WIOŚ za rok 2002 stan jej wód określony został jako pozaklasowy, wykazał obecność m.in. azotu azotynowego, miano Coli. Przyczyną są zanieczyszczenia pochodzące z Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno – Chemicznego Synteza w Pobiedziskach, Zakładów Produkcji Doświadczalnej Akumulatory w Mechowie, ścieki deszczowe z Zakładu Produkcji Spirytusu ”Wyborowa” S.A.

·        Zakładem przyczyniającym się do bezpośredniego lub pośredniego zanieczyszczenia wód podziemnych, a także mających negatywny wpływ na stan powietrza jest Elektrociepłownia Karolin.

·        Ze względu na bliskość rzeki Warty, podstrefa znajduje się w sąsiedztwie obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

1.1.2              Tereny zieleni:

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom, zabytkowym fortyfikacjom: Fort IV oraz zabudowie.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeki Głównej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Chemicznej,

·        przy Forcie IV,

·        przy ulicy Janikowskiej,

·        przy zakładach Polmos,

·        przy ulicy Leśnej w Janikowie.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Z. Masłowskiego” w rejonie ulic Bałtyckiej i Syreniej.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         Część użytku ekologicznego Wilczy Młyn oraz użytek ekologiczny Główna powołany uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, granice użytków zmienione zostały odpowiednio przez mpzp Wilczy Młyn (uchwała Nr XXXVI/429/III/2000 RMP z dnia 16.05.2000 r.) oraz mpzp terenów w rejonie ul. Gnieźnieńskiej (uchwała Nr LXXXVII/991/III/2002 RMP z dn.14.05.2002 r.).

o         Fort IV element pierścienia fortyfikacji poznańskich, projektowany obszar NATURA 2000 zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         Podstrefa w połączeniu z rzeką Wartą stanowi korytarz ekologiczny miasta i jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Fort IV Hake, Główna.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa o dominującej funkcji przemysłowej.

·        W podstrefie wyróżnia się następujące elementy funkcjonalno - przestrzenne:

o         przewaga terenów produkcyjnych oraz magazynowo-składowych o charakterze zabudowy wielkogabarytowej lub halowej,

o         teren Elektrociepłowni Poznań II - funkcja specjalistyczna oddziaływująca na otoczenie,

o         w podstrefie zlokalizowany jest obiekt handlu wielkopowierzchniowego (pow. powyżej 400 m2) o łącznej powierzchni sprzedaży 600 m2.

·        Tereny rolne i odłogowane stanowią 37 ha.

·        Ogrody działkowe wraz z zabudową tymczasową.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: przemysł,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: nie wykazano,

·        Funkcje wypierane: rola.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 3 kondygnacji (11,5 m).

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono poniżej 5%.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        w całości struktura niekompletna.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również nieliczne struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         rejon ulicy Bałtyckiej.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy odpowiednio do zachowania albo przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, bramy miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Gnieźnieńską (na styku dwóch podstref C4 – Karolin, Janikowo i C5 - Miłostowo) uznany został jako makrownętrze o negatywnym odbiorze, odznaczające się brakiem ładu przestrzennego i zdefiniowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz bez wykształconego miejsca bramowego do miasta.

2.4.2              Główne ciągi miejskie:

Nie wyznaczono ciągów miejskich handlowych ani kulturowych.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z ciągu widokowego U-U - zachodnia krawędź doliny rzeki Warty na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Lecha.

·        Panoramę kształtuje zabudowa wysoka występująca w zespołach urbanistycznych. Odbiór panoramy jest wynikiem ich negatywnego oddziaływania przestrzennego.

2.4.4              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Jednym obiektem jest komin Elektrociepłowni Karolin, odbierany jako dominanta wysokościowa o bardzo silnym, negatywnym oddziaływaniu na przestrzeń miasta i jego okolic.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej