Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

C3   Komandoria, os. Warszawskie, Miłostowo, Antoninek, Zieliniec

Teren ograniczony ulicami Podwale, torami kolejowymi w kierunku Warszawy, do budynku Urzędu Skarbowego, ulicą Warszawską, Bałtycką, południowym skrajem lasów komunalnych, ulicami Smołdzinowską, Głowieniec, torami kolejowymi, ulicami Rugijską, Podleśną, Starachowicką, Grodnicką, Strzałkowską, granicą miasta Poznania, torami kolejowymi, ulicami Radziwoja, Ludosławy, Ziemowita, Czekalskie, Wileńską, torami kolejki wąskotorowej, ulicą Warszawską (część szczegółowa - mapa S/9).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie, zieleń o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        W podstrefieznajduje się ciek Szklarka, a we wschodniej części jednostki w pobliżu granicy miasta - odcinek rzeki Cybiny, stan wód rzeki Cybiny i innych dopływów rzeki Warty, jak większość wód powierzchniowych na terenie miasta wymaga działań naprawczych, stan rzeki Cybiny wg raportu WIOŚ za 2002 rok wykazał m.in.: przewodnictwo elektrolityczne, obecność azotu azotynowego, fosforu ogólnego, miano Coli.

·        We wschodniej części jednostki znajduje się obszar ochronny głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 144 - Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (OWO) – obszar wysokiej ochrony, gdzie czas przenikania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej wynosi od 25 do 100 lat.

·        W Poznaniu jednym z zakładów przyczyniających się do bezpośredniego lub pośredniego zanieczyszczenia wód podziemnych jest zakład - Centra S.A.

·        W podstrefie znajdują się ogródki działkowe przy ulicy Czekalskie oraz tereny leśne przy ulicy Warszawskiej, stanowiące część wschodniego klina zieleni miasta.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleńce:

o         „Planty” przy ulicy Kutnowskiej

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabudowie w tym:

-           park przy ulicy Chociebora przy dawnym folwarku Antonin,

-           przy motelu przy ulicy Warszawskiej.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: cieku Szklarka, rzeki Cybiny.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Sarniej, Drwali, Leśników,

·        między ulicami Warszawską i Bożeny,

·        między ulicą Warszawską, a linią kolejową Poznań – Warszawa.

1.1.4              Tereny rolne:

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Pomet” przy ulicy Krańcowej,

o         „ROD Cybinka” przy ulicy Czekalskie.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         skraj użytku ekologicznego Olszak I i Olszak II, powołanego uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku, granice użytku zmienione zostały ustaleniami mpzp obszaru Malta (zatwierdzonego uchwałą RMP Nr LXXXV/982/III2002 z dnia 23.04.2002 r.).

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków::

o         Osiedle Warszawskie - założone na planie rozwartego trójkąta równoramiennego i wpisanego weń wieloboku, poprzecinane układem równoległych ulic (wg projektu Sylwestra Pajzderskiego). Zabudowa  willowa osiedla o  tradycyjnych formach zainspirowana głównie „stylem dworkowym” powstawała do późnych lat 30 - tych XX w.

o         Zespół poprzemysłowy – młyn przy ulicy Sarniej powstał pod koniec XIX w.
W skład zespołu wchodzą: młyn, dom młynarza i pracowników, silosy.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa o przewadze funkcji mieszkaniowej, wykazująca tendencje do wkraczania nowych funkcji produkcyjnych i usługowych.

·        W podstrefie za funkcję podstawową uznaje się funkcję mieszkaniową o charakterze:

o         domów jednorodzinnych wolno stojących, skoncentrowanych w trzech rejonach: osiedle Warszawskie, Antoninek i Zieliniec,

o         zabudowy wielorodzinnej blokowej (rejon ulicy Św. Michała oraz enklawy wzdłuż ulicy Warszawskiej).

·        W podstrefie wyróżnia się dodatkowe elementy funkcjonalno-przestrzenne:

o         tereny przemysłowe i poprzemysłowe zlokalizowane głównie wzdłuż torów kolejowych – zabudowa wielkogabarytowa lub halowa,

o         tereny lokalizowania usług nauki (Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii) oraz usług handlu w rejonie ulicy Nieszawskiej,

o         tereny produkcyjne w rejonie Antoninka (m.in. Volkswagen) wypierające funkcję mieszkaniową,

o         w podstrefie zlokalizowane są 2 obiekty handlu wielkopowierzchniowego (pow. powyżej 400 m2) o łącznej powierzchni sprzedaży 1600 m2,

o         ogrody działkowe wraz z zabudową tymczasową,

o         tereny niezagospodarowane stanowią 22 ha pow. podstrefy.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: ogólnomiejskie usługowe, w tym szkolnictwa wyższego (rejon ulicy Nieszawskiej),

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo (rejon Antoninka),

·        Funkcje agresywne: przemysłowe,

·        Funkcje wypierane: przemysł (rejon ulicy Nieszawskiej), mieszkalnictwo (rejon Antoninka).

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 i 3 kondygnacji (7 - 11,5 m).

·        Występuje również zabudowa o wysokości 5 kondygnacji (17 ,5 m) zabudowa osiedla Śródka i zabudowa przemysłowa na Główieńcu.

·        W podstrefie występuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach.

·        Wysokość zabudowy w kierunku granicy podstrefy i klina zieleni ulega obniżeniu.

·        W podstrefie występuje zabudowa blokowa o wysokości nie przystającej do miejsca:

o         rejon skrzyżowania ulic Krańcowej i Warszawskiej.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 30%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 - 15%.

·        Zabudowa ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Struktury kompletne

o         osiedla Śródka, Warszawskie, Antoninek, Zieliniec.

·        Struktury niekompletne

o         Główieniec.

·        Struktury okaleczone

o         Komandoria.

·        Struktury nieuporządkowane

o         rejon terenów przemysłowych,

o         rejon ogródków „Wolność” przy ulicy Krańcowej.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie w przewadze występują struktury trwale zainwestowane.

·        W podstrefie występują również struktury o zainwestowaniu nietrwałym

o         rejon poprzemysłowy – zakładów Pomet, Fabryki Łożysk Tocznych, Centry oraz zabudowy z zespole leśnym przy ulicy Mogileńskiej,

o         rejon ogródków „Wolność” przy ulicy Krańcowej,

o         ogródki działkowe typu POD.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania albo przekształceń.

·        Tereny o zainwestowaniu nietrwałym mogą stanowić rezerwy rozwojowe miasta.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta bramy miasta (część ogólna - mapa O/19)

·        Wlot drogowy ulicą Warszawską uznany został jako makrownętrze o pozytywnym odbiorze, odznaczające się określonym ładem i zdefiniowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną. Dodatkowo wykrystalizowała się na tym wlocie brama miasta, którą wytworzył kompleks budynków fabryki Volkswagena.

2.4.2              Główne ciągi miejskie:

W obrębie podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z określonych poniżej punktów widokowych:

o         P21 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Św. Michała,

o         P22 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Krańcowej,

o         P24 - wiadukt nad torami kolejowymi w Antoninku,

o         P25 - Kopiec „Wolności”.

·        Neutralny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania zabudowy wysokiej, wysokościowej i terenów otwartych oraz braku czytelnego ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych, które je kreują.

2.4.4              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Na omawianym terenie występują nieliczne obiekty wysokie i wysokościowe. Negatywną dominantę stanowi zespół wysokościowy wieżowców mieszkalnych na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Krańcowej. Natomiast dominantą przestrzenną o neutralnym odbiorze jest kompleks budynków przemysłowych zamykających oś wiaduktu na ulicy Warszawskiej (w kierunku Swarzędza).

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej