Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

C2   Główna

Teren ograniczony: torami kolejowymi w kierunku Gniezna, krawędzią doliny rzeki Cybiny, ulicą Zawady, ulicami Bałtycką, doliną rzeki Głównej, Gnieźnieńską (część szczegółowa - mapa S/8).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie występuje znaczny potencjał terenów zieleni otwartej, zasilających część wschodniego klina zieleni miasta.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Głównym elementem przyrodniczym jest rzeka Główna. Wg raportu WIOŚ za rok 2002 stan jej wód określony został jako pozaklasowy i wykazał obecność m.in. azotu azotynowego, miano Coli. Przyczyną są zanieczyszczenia pochodzące z Przedsiębiorstwa Farmaceutyczno – Chemicznego Synteza w Pobiedziskach, Zakładów Produkcji Doświadczalnej Akumulatory w Mechowie, ścieki deszczowe z Zakładu Produkcji Spirytusu ”Wyborowa” S.A.

·        Ze względu na dominację wiatrów zachodnich i bliskie sąsiedztwo centrum miasta występuje zjawisko przemieszczania się nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia do innych sąsiednich dzielnic.

·        Wtórne nawietrzanie terenu, następuje z małych zespołów zieleni publicznej: zieleni przyulicznej, zieleni izolacyjnej.

·        Na odcinku ujścia rzeki Głównej do rzeki Warty, teren objęty obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

1.1.2              Tereny zieleni

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie w tym: park przy ulicy Mariackiej.

·        Inne tereny zieleni:

o         pozostałość po parku przy ulicy Nadolnik,

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeki Głównej,

o         między ulicami Zawady i Św. Wincentego.

1.1.3              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        nie objęte formą ochrony przyrody

o         rzeka Warta stanowiąca korytarz ekologiczny miasta o randze krajowej (obszar poznański Warty – 25K). Jednocześnie jest jednym z elementów europejskiej sieci ekologicznej ECONET PL tworzącej obszary węzłowe składające się z biocentrów, korytarzy ekologicznych i bogactw ekosystemów.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Główna - wieś silnie przekształcona, zurbanizowana - wymieniana od 1330 r. własność biskupów poznańskich, włączona do Poznania w 1925. Miała charakter gospodarczo – przemysłowy;

o         Zawady - wieś silnie przekształcona, zurbanizowana – wymieniana w 1445, włączona do Poznania w 1800r. Miała charakter zagrodowy z młynem i cegielnią.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

Podstrefa wykazująca tendencje do przekształceń na funkcje produkcyjne.

·        W podstrefie wyróżnia się następujące elementy funkcjonalno - przestrzenne:

o         tereny produkcyjne oraz magazynowo-składowe, stanowiące funkcje podstawową podstrefy, zlokalizowane głównie wzdłuż torów kolejowych o charakterze zabudowy wielkogabarytowej lub halowej,

o         tereny mieszkaniowe stanowiące funkcję uzupełniającą i wypieraną podstrefy o charakterze zabudowy śródmiejskiej (w części historycznej), blokowej (rejon ulicy Zawady) i jednorodzinnej wolno stojącej,

o         tereny usług - zlokalizowane są 3 obiekty handlu wielkopowierzchniowego (pow. powyżej 400 m2) o łącznej powierzchni sprzedaży 1800 m2,

o         tereny niezagospodarowane stanowią 9 ha.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: przemysł,

·        Funkcje zagrożone: mieszkalnictwo, zieleń otwarta,

·        Funkcje agresywne: przemysł,

·        Funkcje wypierane: zieleń otwarta, mieszkalnictwo.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 4 kondygnacji (14 m.)

·        W podstrefie występuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach

·        Wysokość zabudowy w kierunku granicy podstrefy i klina ulega obniżeniu

·        W podstrefie zlokalizowano zabudowę o wysokości nie przystającej do miejsca

o         rejon ulicy Chlebowej.

·        W podstrefie występuje miejscowe obniżenie wysokości przystające do miejsca

o         bezpośrednie sąsiedztwo doliny rzeki Głównej.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 30%.

·        Zabudowy ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta, nawet do 55% powierzchni zabudowy w granicach historycznej strefy dawnej wsi Główna.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        W całości struktura okaleczona.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym, które wykazują cechy do rewaloryzacji albo przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie

·        Wyznaczono jeden ciąg handlowy: wzdłuż ulicy Głównej (od ulicy Blacharskiej do ulicy Krańcowej). Cechuje go niskie ukształtowanie przestrzeni publicznej oraz brak powiązania funkcjonalnego z innymi traktami.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa podstrefy kształtuje panoramy z określonych poniżej punktów i ciągów widokowych:

o         P27 - wiadukt kolejowy w sąsiedztwie Śródki,

o         P-P - północno – wschodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         U-U - zachodnia krawędź doliny rzeki Warty na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Lecha.

·        Negatywny odbiór panoram jest wynikiem oddziaływania istniejącej zabudowy wysokiej oraz braku ładu przestrzennego w przyległych zespołach urbanistycznych.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

W obrębie podstrefy kominy browaru zamykające oś ulicy Bałtyckiej w kierunku wschodnim zakwalifikowane zostały jako dominanta o oddziaływaniu neutralnym, natomiast zespół wysokich budynków mieszkalnych przy ulicy Zawady jako obiekty zakłócające ład przestrzenny.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej