Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

STREFA C

                 północno-wschodnia część Miasta Poznania

          C1   Śródka

Teren ograniczony: krawędziami dolin rzek Cybiny i Warty, torami kolejowymi, ulicą Podwale (część szczegółowa - mapa S/8).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje głównie zieleń towarzysząca rzece Cybinie, zabudowie intensywnej, śródmiejskiej: skwery, zieleń przyuliczna, zieleń izolacyjna.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Podstrefę charakteryzuje urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty.

·        Podstrefaznajduje się w sąsiedztwie występowania obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią wody 100 – letniej (1%).

·        Na skutek dominacji wiatrów zachodnich i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum miasta istnieje niekorzystne zjawisko przemieszczania nagromadzonych zanieczyszczeń atmosferycznych z terenu śródmieścia.

1.1.2              Tereny zieleni:

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie w tym: przy kościele pw. Św. Małgorzaty przy ulicy Filipińskiej.

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: rzeki Cybina.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Zespół urbanistyczno – architektoniczny najstarszych dzielnic miasta (m.in. Śródka) wraz z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami parkowymi i kamienicami.

o         W obrębie podstrefy istnieją obiekty wpisane do rejestru zabytków. (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        W części północnej występuje funkcja mieszkaniowa, w niewielkim stopniu uzupełniona usługami podstawowymi w zabudowie o charakterze śródmiejskim (usługi oświaty przy ulicy Bydgoskiej), obszar o znikomym potencjale terenów niezagospodarowanych, niezbędnych dla wykształcenia nowych krawędzi Śródki.

·        W części południowej zlokalizowany jest dworzec komunikacji miejskiej i stacja benzynowa. Przeważająca część użytkowana w sposób nie wykorzystujący walorów lokalizacji - teren niezagospodarowany lub zagospodarowany tymczasowo.

·        Obszar zdegradowany przestrzennie, przedzielony trasą komunikacyjną. Posiada potencjał terenów do przekształceń funkcjonalnych lecz wymaga znaczących przeobrażeń przestrzennych.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: centrotwórcze i ogólnomiejskie,

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano,

·        Funkcje agresywne: usługi o charakterze tymczasowym,

·        Funkcje wypierane: nie wykazano.

2.1.3              Bariery funkcjonalno – przestrzenne (część ogólna - mapa O/19)

·        Ulica Wyszyńskiego będąca negatywną barierą przestrzenną i funkcjonalną, która zdominowała teren i wytworzyła niekorzystną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Śródki.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 5 kondygnacji – (17,5 m.).

·        Zasada wyznaczania krawędzi na skraju jednorodnego układu urbanistycznego

o         zachodnia strona jednostki i rejon ulicy Podwale o oddziaływaniu pozytywnym,

o         południowa strona jednostki (rejon Cybiny) o oddziaływaniu negatywnym.

·        Zabudowa o wysokości nie przystającej do miejsca

o         rejon dworca autobusowego Poznań – Śródka.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 30 - 55%.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        W całości - struktura okaleczona.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane oraz struktury o zainwestowaniu w części utrwalonym.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym i w części utrwalonym wykazują cechy do zachowania i ochrony lub rewaloryzacji i przekształceń.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Główne ciągi miejskie (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        W granicach podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich o charakterze handlowym. Pojawiają się jedynie trakty kulturowe, które tworzą wewnętrzne uliczki na Śródce takie jak: Ostrówek, Bydgoska. Cechą charakterystyczną przedstawionych ciągów jest: brak kontynuacji w innych podstrefach oraz nieukształtowana przestrzeń publiczna.

2.4.2              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa oraz otwarte przestrzenie podstrefy kształtują panoramy z określonych poniżej punktów i ciągów widokowych:

o         P20 - wiadukt kolejowy nad ulicą Podwale,

o         P21 - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Św. Michała,

o         P27 - most kolejowy w sąsiedztwie Śródki,

o         P30 - most Mieszka I,

o         E-E - ciąg od kościoła Św. Jana Jerozolimskiego do Centrum Obsługi Toru Regatowego,

o         P-P - północno – wschodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         R-R - wschodnia krawędź Ostrowa Tumskiego,

o         U-U - zachodnia krawędź doliny rzeki Warty na odcinku od mostu kolejowego Poznań – Garbary do mostu Lecha.

·        Negatywny odbiór panoram jest wynikiem braku ładu przestrzennego w zespołach urbanistycznych, które je kreują.

2.4.3              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

W obrębie podstrefy nie występują obiekty wysokie i wysokościowe. Jedynym obiektem krystalizującym przestrzeń podstrefy jest kościół Św. Małgorzaty.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej