Dzisiaj jest: Czwartek, 25 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

11.  Wnioski do studium

 

Po ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium zgłoszono 502 wnioski, w tym 477 wniosków złożyły osoby fizyczne, 25 wniosków - instytucje i rady osiedli.

Rys. 28 Kategorie wnioskowanych zmian

Łącznie wnioski dotyczą 1061 działek. Największy procent stanowią wnioski o zmianę przeznaczenia, złożone przez właścicieli gruntów rolnych bądź terenów dotychczas wyłączonych z zabudowy. Dotyczą one głównie północnej, południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej części miasta.

Zdecydowanie największa liczba wniosków dotyczy rejonu Moraska i Umultowa, gdzie poza wnioskowaniem o przekształcenie terenów rolnych na budowlane, mieszkańcy złożyli 176 identycznych wniosków, z propozycją zagospodarowania i kierunków przekształceń tego rejonu. Najistotniejsze dotyczą: przedłużenia szybkiego tramwaju do Moraska, budowy nowej ulicy wschód-zachód po północnej stronie torów kolejowych, zakazu wprowadzania intensywnej zabudowy blokowej.

Wnioski o zmianę przeznaczenia na cele mieszkaniowe objęły 511 działek, a poniższe zestawienie przedstawia ich ilościowe rozmieszczenie na terenie miasta:

Morasko                                                 191 działek

Umultowo                                               76 działek

Radojewo                                    69 działek

Spławie                                                  50 działek

rejon Strumienia Junikowskiego                35 działek

Żegrze                                                    16 działek

Kiekrz                                                    16 działek

Pokrzywno - Krzesiny                              13 działek

Zmiana przeznaczenia na cele mieszkaniowo-usługowe zapisana jest we wnioskach dla 61 działek, głównie dla rejonów: Szczepankowa, Strzeszyna, Moraska, Umultowa i Kiekrza.

Wnioski o przeznaczenie na funkcje mieszkaniowo-przemysłową złożono dla 47 nieruchomości, najwięcej dla rejonu Fabianowa, Kopaniny, Pokrzywna i Garaszewa.

Wnioski o przeznaczenie na funkcje usługowe dotyczą 41 działek i w większości odnoszą się do terenów już przeznaczonych pod zabudowę, jednak dla innych funkcji.

Dla 54 działek na terenie Krzesin, Szczepankowa, Kobylegopola, Starołęki i rejonu ulicy Nieszawskiej wnioskowano o przeznaczenie terenu na funkcje przemysłowe.

Złożono również wnioski o wyznaczenie w poszczególnych rejonach miasta miejsc pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 :

-          ulica Lutycka – ulica Umultowska, 

-          ulica Dąbrowskiego – aleja Polska,

-          na Marcelinie: ulica Bukowska – ulica Zgorzelecka – ulica Jasna,

-          ulica Mrągowska – ulica Kacza – ulica Jawornicka,

-          ulica Głogowska – ulica Kowalewicka,

-          na Żegrzu: rejon ulica Unii Lubelskiej oraz rejon ulica Krzywoustego – ulica Dziadoszańska,

-          na Dębcu: ulica 28 Czerwca 1956 r.– ulica Samotna,

-          ulica Kozia - Podgórna

-          ulica Krysiewicza – Półwiejska.

 

Oddzielną grupę stanowią wnioski o usankcjonowanie zabudowy tymczasowej, m.in. dotyczą 44 garaży w rejonie Fortu VII przy alei Polskiej.

Wnioski złożone przez instytucje mają najczęściej charakter informacyjny i nie wskazują na potrzebę rezerwowania nowych terenów pod inwestycje publiczne.

Wśród wniosków dotyczących całego miasta najistotniejsze dotyczą ochrony i rekonstrukcji poznańskich klinów zieleni, a także wytworzenia pierścienia zieleni w oparciu o system fortów.

Wnioski złożone przez sąsiednie gminy odnoszą się do zagospodarowania terenów na stykach.

Do Studium wpłynęło także 108 wniosków dotykających problematyki transportowej. Zgłoszono kompletną koncepcję sieci dróg rowerowych (Sekcja Rowerzystów Miejskich), wskazano elementy istniejącej i dotychczas planowanej infrastruktury transportowej, wymagające według wnioskodawców dodatkowych analiz (np. III rama, uspokojenie ruchu w centrum). Wnioskowano o nowe elementy sieci (np. tramwaj na Morasko), poprawę integracji podsystemów transportowych (węzły przesiadkowe; parkingi P&R, parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów), rezygnację z niektórych inwestycji (np. rozbudowa wschodniej części ulicy Bukowskiej), uwzględnienie planów rozwojowych instytucji transportowych (np. port lotniczy) i sąsiednich gmin (wnioski Urzędu Marszałkowskiego i gmin powiatu poznańskiego) oraz ochronę terenów cennych przyrodniczo i kulturowo przed niekorzystnym oddziaływaniem transportu. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła planowanego układu ulic na Umultowie – złożyli je poszczególni mieszkańcy tego terenu i Rada Osiedla.

Wnioski złożone do studium obrazują pożądane przez mieszkańców kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzeni miasta.