Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

10.7.      TELEKOMUNIKACJA

 

10.7.1.    Telekomunikacja przewodowa

Największym operatorem sieci telekomunikacyjnej w Poznaniu jest Telekomunikacja Polska S.A. Miasto Poznań podzielone jest na sześć obszarów usługowych, każdy z obszarów obsługiwany jest przez jeden węzeł komutacyjny o statusie HOST: Dębiec, Łazarz, Jeżyce, Rataje, Śródmieście, Winogrady.

Obecnie na terenie miasta Poznania zlokalizowanych ok. 200 węzłów komutacyjnych i dostępowych TP S.A, gęstość telefoniczna wynosi ok. 50 linii/100 mieszkańców. Wszystkie węzły komutacyjne są węzłami systemów cyfrowych. Sześć z nich, wymienionych na wstępie, pełni funkcję central nadrzędnych HOST, pozostałe są koncentratorami wyniesionymi lub węzłami systemów dostępu abonenckiego.

Sieć telekomunikacyjna jest siecią hierarchiczną, składa się z sieci międzynarodowej, miedzymiastowej, strefowej i dostępowej (abonenckiej).

Dostęp do abonenta może być zrealizowany na dwa sposoby: za pomocą tradycyjnej sieci dostępowej oraz za pomocą światłowodowej sieci dostępowej w technologii FITL.

Wprowadzenie światłowodów do sieci abonenckiej umożliwiło budowę nowoczesnych sieci dostępowych zorientowanych na świadczenie usług szerokopasmowych. W technologii FITL miedziany kabel magistralny został zastąpiony kablem światłowodowym.

Oprócz Telekomunikacji Polskiej na obszarze miasta Poznania swoją sieć ma również Netia Telekom S.A., MON (sieć miejska i dalekosiężna - doziemna i w kanalizacji TP S.A.), PKP  Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o

Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe – operator miejskiej sieci komputerowej POZMAN oraz właściciel i operator Ogólnopolskiej sieci Optycznej Pionier posiada na terenie miasta infrastrukturę telekomunikacyjną światłowodową (ok. 250 km linii). Kable światłowodowe są zlokalizowane w większości w istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Niezależnie od powyższego zrealizowany został niezależny rurociąg kablowy relacji PCSS Wieniawskiego – Czerwonak, a w trakcie budowy jest rurociąg kablowy łączący wschodnią i zachodnią część miasta.

Uwaga: Dane obejmują stan do 2004 r.

Wnioski

·         Sieć przewodowa nie obejmuje całego obszaru miasta, lecz jest ciągle rozbudowywana, szczególnie przez TP S.A. i w mniejszym stopniu przez Netię.

·         Sieć tradycyjna jak i w technologii FITL wymaga uzupełnienia, w  szczególności tam gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe, centra handlowe i biznesowe.

·         Nie planuje się budowy nowych budynków z przeznaczeniem na węzły usługowe.

·         Planowana jest budowa nowych ciągów kanalizacji teletechnicznej, linii kablowych metalicznych i światłowodowych (kanałowych i doziemnych), szaf kablowych i szaf węzłów dostępowych, w tym rozbudowa i modernizacja infrastruktury światłowodowej związanej z miejską siecią komputerową i ogólnopolską siecią optyczną.

·         Planowana jest także rozbudowa infrastruktury teletechnicznej monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego Miasta Poznania.

 

10.7.2.    Sieć wykorzystująca systemy radiowe, telefonia komórkowa

Oprócz węzłów komutacyjnych i dostępowych, korzystanie z podstawowych usług telefonicznych możliwy jest poprzez system radiowego dostępu abonenckiego, którego stacje bazowe zlokalizowane są na Piątkowie.

Systemy Radiowego Dostępu Abonenckiego SRDA wykorzystują drogę radiową pomiędzy abonentem a centralą telefoniczną.

Systemy radiowego dostępu abonenckiego wykorzystywane są w sytuacji, gdy nie jest możliwe natychmiastowe zapewnienie innego medium transmisyjnego lub gdy koszt jego budowy jest wysoki.

Na obszarze miasta Poznania działają operatorzy sieci telefonii komórkowej: Polkomtel S.A., PTK – Centertel sp. z o.o.  i Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane są na istniejących obiektach budowlanych i wolnostojących masztach o wysokości do  50 m.

Ponadto istnieją urządzenia radiolokacyjne (radiolokatory, radiolatarnie i radiolinie), związane z lotniskami cywilnymi i wojskowymi, zlokalizowane: na Ławicy, przy ulicach Serafitek i alei Polskiej, na budynku Akademii Ekonomicznej, wieży na Piątkowie, na Piekarach i przy ulicy Koziej oraz w sąsiadujących z Poznaniem gminach Mosina i Komorniki. Z kolei stacje nadawcze radiowe i telewizyjne zainstalowane są na wieżach piątkowskich i Akademii Ekonomicznej przy ulicy Kościuszki.

W strefach ochronnych od tych urządzeń (1, 2 i 3 stopnia) występują ograniczenia sposobu zagospodarowania terenu. W szczególności dotyczy to sięgających na teren Poznania obszarów stref 3-go stopnia od radiolokatorów w Wysogotowie (gm. Tarnowo Podgórne) i Babkach (gm. Mosina) – w strefach tych obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości wznoszonej zabudowy.

 

Wnioski

·         Cały obszar miasta Poznania znajduje się w zasięgu systemów telekomunikacyjnego dostępu radiowego i sieci komórkowych.

·         Operatorzy sieci telefonii komórkowej rozbudowują sieć poprzez budowę nowych stacji bazowych na istniejących obiektach budowlanych i wolnostojących masztach o wysokości do 50 m. Niezbędne jest ustalenie:

-          zasad lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach o różnej funkcji i różnym przeznaczeniu z uwagi oddziaływanie stacji  na środowisko, względy estetyczne, ochronę konserwatorską, ochronę przyrody i bezpieczeństwo ruchu lotniczego,

-          zasad lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i budynków o szczególnej ochronie (szpitale, szkoły, przedszkola itp.) w rejonach stacji radiolokacyjnych i nadawczych radiowo-telewizyjnych uwzględniające strefy ochronne od tych urządzeń.

Doprecyzowanie miejsca i warunków lokalizacji stacji powinno nastąpić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.