Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

10.3.ZAOPATRZENIE W GAZ

 

10.3.1.    Układ zasilania

Miasto Poznań zasilane jest z krajowej sieci gazociągów wysokiego ciśnienia:

·         od strony wschodniej z kierunku Krobii gazociągiem DN500 – gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls (GZ-35);

·         od strony północnej i zachodniej z kierunku Stęszewa gazociągiem DN350 – gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50).

Docelowo miasto wraz z całym rejonem przestawione zostanie na gaz ziemny wysokometanowy grupy E (GZ-50). Termin przestawienia zależy od możliwości technicznych krajowego systemu przesyłowego i wiąże się z poborem gazu z gazociągu tranzytowego Rosja – Europa Zachodnia.

Gazociągi wysokiego ciśnienia połączone są z ośmioma stacjami redukcyjno-pomiarowymi pierwszego stopnia.

 

10.3.2.    Stacje gazowe

Stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia redukują ciśnienie z wysokiego na średnie i zasilają sieć średniego ciśnienia.

Wykaz stacji wraz z ich przepustowością nominalną w m3/h:

·         Głogowska – gaz wysokometanowy..................................... 50 000

·         Przeźmierowo – gaz wysokometanowy................................ 12 000

·         Rokietnica – gaz wysokometanowy....................................... 8 000

·         Złotniki – gaz wysokometanowy.......................................... 12 000

·         Radojewo – gaz wysokometanowy........................................... 600

·         Gdyńska – gaz zaazotowany.............................................. 90 000

·         Zalasewo – gaz zaazotowany.............................................. 20 000

·         Tulce – gaz zaazotowany..................................................... 6 300

·         Łowęcin – gaz zaazotowany ................................................ 3 200

·         Potasze – gaz wysokometanowy ......................................... 3 200

·         Konarzewo – gaz wysokometanowy ..................................... 3 200

·         Dąbrowa – gaz wysokometanowy ......................................... 4 000

 

Stacje redukcyjno – pomiarowe drugiego stopnia redukują ciśnienie ze średniego na niskie. Do stacji tych doprowadza się gaz siecią gazociągów średniego ciśnienia. W Poznaniu eksploatowane są stacje nadziemne i podziemne, łącznie 149 obiektów.

 

10.3.3.    Sieci gazowe

Sieci rozdzielcze średniego ciśnienia - łączą stacje redukcyjne pierwszego stopnia ze stacjami drugiego stopnia. Bezpośrednio do tej sieci podłączeni są także odbiorcy za pośrednictwem indywidualnych reduktorów domowych.

Długość sieci średniego ciśnienia rozprowadzającej gaz wysokometanowy wynosi 30,4 km, a gaz zaazotowany 389,8 km.

Sieci rozdzielcze niskiego ciśnienia -  rozprowadzają gaz bezpośrednio do odbiorców. Długość sieci niskiego ciśnienia rozprowadzającej gaz wysokometanowy wynosi  8,7 km, a gaz zaazotowany 723,4 km.

 

10.3.4.    Wskaźniki techniczne na koniec 2003 r.

Dla sieci rozprowadzającej gaz wysokometanowy:

 • 2652 odbiorców, w tym 1602 gospodarstwa domowe,
 • 880 odbiorców korzystało z gazu do ogrzewania mieszkań,
 • 5763,3 tys. m3 wynosiła sprzedaż gazu.

Dla sieci rozprowadzającej gaz zaazotowany:

·         285 806 odbiorców, w tym 173 305 gospodarstw domowych,

·         36 425 odbiorców korzystało z gazu do ogrzewania mieszkań,

·         349 211,4 tys. m3 wynosiła sprzedaż gazu.

W ogólnym bilansie potrzeb cieplnych Poznania gaz do celów grzewczych stanowi około 20%. Obszar miasta Poznania zasilany z sieci gazowych stanowi około 95% terenu zabudowanego.

Rys. 25  Poznański System Gazowniczy.

 

10.3.5. Wnioski

Kierunki rozwoju gazownictwa zostały określone w opracowaniu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania” przyjętym Uchwałą Nr LXXVII/905/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2002 r. Działania na terenie miasta Poznania w zakresie infrastruktury gazowej powinny być zgodne z powyższymi założeniami.

Wymagane działania w zakresie rozbudowy zasilania i sieci gazowniczej:

  • rozbudowa istniejącej sieci gazowej celem podłączenia odbiorców z nowych obszarów zabudowy i restrukturyzacja obszarów istniejących w ramach likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń z kotłowni węglowych;
  • włączenie do zasilania sieci miasta Poznania istniejącej stacji redukcyjnej I stopnia w Gądkach wraz z jej rozbudową w przypadku rozwoju urbanistycznego terenów: Krzesiny, Garaszewo, Pokrzywno, Minikowo, Lotnisko Wojskowe Krzesiny;
  • zwiększenie przepustowości stacji redukcyjnej I stopnia w Radojewie, jeżeli w tym rejonie miasta nastąpi wzrost zapotrzebowania na gaz;
  • wykonanie kilku połączeń sieciowych na terenie miasta w celu uzyskania równomierniejszych przepływów;
  • wymiana w ramach remontów w pierwszej kolejności, żeliwnej sieci gazowej niskiego ciśnienia, a następnie sieci stalowej;
  • objęcie siecią gazową terenów dotąd niezgazyfikowanych, np. Radojewo.