Dzisiaj jest: Piątek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

10.2.ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Odprowadzeniem i neutralizacją ścieków w Poznaniu i okolicznych gminach zajmuje się „AQUANET” Sp. z o.o.

Warunkiem prawidłowego rozwoju miasta jest również bezawaryjny odbiór ścieków i ich prawidłowa neutralizacja, ma to przede wszystkim ochronić zasoby wód podziemnych, oraz powierzchniowych rzeki Warty i jej dorzecza przed zanieczyszczeniami spowodowanymi ściekami spływającymi z Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

10.2.1.  Poznański System Kanalizacyjny

Na Poznański System Kanalizacyjny „PSK” składają się:

·         oczyszczalnie ścieków,

·         przepompownie ścieków,

·         sieć kanalizacyjna ogólnospławna, sanitarna i deszczowa.

Zalety „PSK”:

·         istniejąca oczyszczalnia ścieków „COŚ” o nowoczesnej technologii,

·         rezerwa w przepustowości „COŚ” wynosząca Qśrdob = 50,0 tys.m3/d,

·         pełna neutralizacja ścieków i osadów (zwłaszcza z prawego brzegu Warty),

·         dobry stan techniczny przepompowni,

·         wysoki stopień skanalizowania terenów zurbanizowanych – 94,6%,

·         stopniowe włączanie się do systemu okolicznych gmin: Suchy Las, Swarzędz, Luboń,
Czerwonak, oraz ewentualnie: częściowo Kleszczewo, Dopiewo, Tarnowo Podgórne,

·         w realizacji nowy Program Rozwoju Kanalizacji dla Aglomeracji Poznańskiej.

 

·         oczyszczalnie ścieków:

o        Centralna Oczyszczalnia Ścieków „COŚ”

przepustowość Q = 200 000 m3/d,

oczyszczanie mechaniczne i biologiczne, zagospodarowanie osadów, stan techniczny bardzo dobry,

o        Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków „LOŚ”

przepustowość Q = 60 000 m3/d,

oczyszczanie mechaniczne, brak zagospodarowania osadów, słaby stan techniczny,

Oczyszczalnie ścieków oczyszczają dopływające do nich ścieki w ilości Qśrdob= 152,5 tys m3/d.

 

·         przepompownie ścieków:

o        Przepompownia Garbary - przepustowość Q = 11 880 m3/h

o        10 lokalnych przepompowni - przepustowość łączna Q = 548 m3/h

Stan techniczny wszystkich przepompowni ścieków bardzo dobry.

 

·   sieć kanalizacyjna ogólnospławna, sanitarna i deszczowa:

o        długość sieci ogólnospławnej                               -  154,9 km

o        długość sieci sanitarnej                           – 471,5 km

o        długość sieci deszczowej około                – 600,0 km

Stan techniczny bardzo zróżnicowany.

Skanalizowane jest 94,6 % obszaru zurbanizowanego miasta.

 

 

Rys. 23  Poznański System Kanalizacji Sanitarnej i Ogólnospławnej.

Rys. 24.  Poznański System Kanalizacji Deszczowej i Ogólnospławnej.

 

Brak kanalizacji na osiedlach w:  Kiekrzu, Psarskim, Morasku, Radojewie, Fabianowie, w rejonie ulic: Sąsiedzkiej i Uradzkiej (Kotowo), części Umultowa, Szczepankowa, Starołęki,  w rejonie terenów przyautostradowych (Krzesiny, Krzesinki, Pokrzywno), w rejonie Głuszyny oraz w niektórych terenach przewidzianych pod inwestycje w dotychczasowym studium.

o        Kanalizacja ogólnospławna odprowadza ścieki sanitarne i deszczowe na terenie śródmieścia, południowej i zachodniej części miasta.

o        Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki sanitarne z wschodniej i północnej części miasta (obszar Rataj, Winograd i Piątkowa). Ponadto, dla obszarów, które nie posiadają kanalizacji, obecnie buduje się wyłącznie sieć rozdzielczą (zwłaszcza dotyczy to obszarów peryferyjnych).

o        Kanalizacja deszczowa pobudowana jest w dzielnicach północnych (Winogrady, Piątkowo), na prawym brzegu rzeki Warty i w dzielnicach peryferyjnych.

Kanalizacja deszczowa odprowadza ścieki w ramach lokalnych zlewni np. kanałów: Bogdanka, Wierzbak, Naramowicki, Serbska, Winogrady, Koźlanka, Główna, Zawady, Obrzyca, Starynka, Piaśnica

 

10.2.2. Wnioski

Warunkiem prawidłowego rozwoju miasta jest bezawaryjny odbiór ścieków i ich prawidłowa neutralizacja. Ma to przede wszystkim ochronić zasoby wód podziemnych oraz powierzchniowych rzeki Warty i jej dorzecza, przed zanieczyszczeniami spowodowanymi ściekami spływającymi z Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.

Spełnienie tych wymogów uwarunkowane jest:

·         modernizacją „LOŚ” oraz budową rurociągu tłoczącego osady na  „COŚ”,

·         realizacją, (dla terenów zainwestowanych oraz przewidzianych dla intensyfikacji zabudowy), z uwagi na przeciążenie istniejących kolektorów lub ich brak następujących kolektorów:

o        Junikowskiego Południowego II,

o        Prawobrzeżnego II,

o        Górczyńskiego II

o        Marcelińskiego II

o        Kierskiego

o        Strzeszyńskiego

o        Umultowskiego

o        Moraskiego

o        Przeźmirowskiego

o        Naramowickiego

o        Kobylnickiego

o        Dolnej Strefy

o        Górnej Strefy

·         podjęciem decyzji odnośnie realizacji Kolektora Górnej Strefy,

·         rezerwowaniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę sieci oraz przepompowni,

·         realizacją sieci kanalizacji osiedlowej,

·         przeznaczeniem terenów pod zbiorniki retencyjne oraz ich budową,

·         stosowaniem alternatywnych sposobów odprowadzenia wód opadowych,

·         odciążeniem kanałów ogólnospławnych poprzez budowę równoległych kanałów deszczowych oraz budową nowych kanałów deszczowych, m.in. towarzyszących inwestycjom infrastruktury komunikacyjnej (III rama), takich jak: Bogdanka II nitka, Piaśnica II nitka,

·         budową przed wylotem kanałów deszczowych urządzeń oczyszczających,

·         preferowaniem rozwiązań zatrzymujących wody opadowe na terenie zlewni poprzez budowę: studni chłonnych, zbiorników lub rowów wsiąkająco – odparowujących czy zbiorników retencyjnych itp.