Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

B5   Morasko

          B5   Morasko

Teren objęty: granicą miasta Poznania do północnej granicy „osady” Radojewo, zachodnią granica terenów zieleni otwartej doliny rzeki Warty, ulicami Nadwarciańską, Bożywoja, Rubież, torami kolejowymi, ulicą Karpia, wschodnią granicą osiedla Wilczy Młyn i ulicą Lechicką (część szczegółowa - mapa S/7).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Na południowo - zachodnim skraju podstrefy znajdują się szacunkowe złoża węgla brunatnego stanowiące fragment Rowu Poznańskiego.

·        Urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty, wyróżniającymi się formami wysoczyzn morenowych z kulminacyjnym wypiętrzeniem Góry Moraskiej (154 m n.p.m.) oraz formy sandru Naramowicko – Umultowskiego.

·        Obszar występowania oczek i zbiorników wodnych, w tym Jezioro Umultowskie oraz mniejszych dopływów Warty, z których jedynie wody Różanego Potoku zostały zaklasyfikowane w raporcie WIOŚ za rok 2002, jako wody II klasy czystości.

·        Teren bogaty w układ lokalnych dolin i towarzyszących im terenów zieleni.

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu, gdzie z dużych kompleksów leśnych znajdujących się w sąsiedztwie (Obszar Chronionego Krajobrazu – Biedrusko w gm. Suchy Las, Park Krajobrazowy – Puszcza Zielonka w gm. Czerwonak) następują spływy nawiewne czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta.

1.1.2              Tereny zieleni

·        Cmentarze:

o         przy ulicy Morasko.

·        Zieleń towarzysząca:

o         ulicom i placom,

o         zabudowie w tym:

-           park przy dworze w Umultowie przy ulicy Słonecznikowej,

-           park przy dworze w Nowej Wsi Górnej przy ulicy Łopianowej (rej. zabytków 1912/A),

-           park przy pałacu w Morasku przy ulicy Sióstr Misjonarek (rej. zabytków A394),

-           park przy pałacu w Radojewie (rej. zabytków A407).

·        Inne tereny zieleni:

o         wzdłuż strumieni, potoków i zbiorników wodnych w tym: Różanego Potoku, Jeziora Umultowskiego, dopływów rzeki Warty.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Szałwiowej i Miętowej,

·        przy ulicy Umultowskiej,

·        las Sucholeski (w tym rezerwat Meteoryt Morasko),

·        liczne zagajniki.

1.1.4               Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Relax Umultowo” przy ulicy Miętowej.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody:

o         przy ulicy Meteorytowej istniejący rezerwat „Meteoryt Morasko” o znacznej powierzchni 53,79 ha, powołany zarządzeniem MliPD z dnia 24.05.1976 roku (M.P.76.24.108),

o         pomniki przyrody - drzewa pomnikowe i aleje pomnikowe wpisane do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody, a także aleje wpisane do rejestru konserwatora zabytków. Cenne przyrodniczo okazy występują przy ulicy Sióstr Misjonarek – dąb szypułkowy, ulicy Lubczykowej 22– dąb szypułkowy oraz ulicy Rumiankowej - aleja kasztanowa,

o         PLH 300001 – Biedrusko – projektowany obszar Natura 2000, zgłoszony do zatwierdzenia przez Komisję Europejską

·        nie objęte formą ochrony przyrody:

o         w podstrefie znajduje się obszar byłego zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Morasko” (o całkowitej powierzchni ponad 2.400 ha) ustanowiony uchwałą RMP Nr CV/610/94 z dnia 10 maja 1994 roku,

o         były użytek ekologiczny Jezioro Umultowskie powołany na mocy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (uchwałą Rady Miejskiej Poznania Nr X/58/II/94 z 6 grudnia 1994 r.) oraz niewielka część byłego użytku Różanego Młyna, a także inne tereny wskazywane jako przyrodniczo wartościowe (Kokoryczowe Wzgórze).

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         Park przy pałacu w Radojewie,

o         Dwór z parkiem w Nowej Wsi Górnej,

o         Aleja kasztanowa przy Dworze w Umultowie,

o         Pałac i dwór oraz teren folwarku w Morasku.

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Morasko - wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem pałacowo-dworsko-folwarcznym obejmująca: założenie wsi, kościół  ewangelicki, ob. katolicki pw. św. Jana Chrzciciela, kościół pw. św. Trójcy, założenie rezydencjonalne ze starym dworem z 1786 r., zakon ss. Misjonarek Chrystusa Króla i nowym dworem-willą, 1857, wraz z parkiem dworskim i aleją klonową - XVIII/XIX, oraz obszarem pofolwarcznym z zachowanym nielicznymi budynkami. Zabudowa zagrodowa przy ulicy Rumiankowej, przy ulicy Lewandowskiego kapliczka i leśniczówka.

o         Radojewo, wieś o czytelnym układzie przestrzennym z założeniem pałacowo-dworsko-folwarcznym obejmująca: zespół pałacowo – folwarczny, park, rządcówka i wieś. Zespół Pałacowy - Pałac I, ulica  Podbiałowa, Pałac II, ulica  Piołunowa, zabudowa wsi: domy i budynek gospodarczy przy ulicy  Podbiałowej, gorzelnia przy ulicy Piołunowej.

o         Umultowo,wieśbyła własnością klasztoru Dominikanów. Włączona do Poznania w 1987 r.) – obejmuje: otoczenie Jeziora Umultowskiego z usytuowanym przy nim założeniem dworskim przy ulicach Umultowo, Rumiankowa, pozostałościami parku krajobrazowego z poł XIX w., aleją kasztanową budynkami folwarku: domy przy ulicy Umultowo.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy(część ogólna - mapa O/13)

·        Podstrefa o cennych walorach krajobrazowych i znacznym potencjale terenowym do przekształceń funkcjonalnych.

·        Podstrefa pod względem zagospodarowania charakteryzuje się dużym udziałem terenów rolniczych, odłogowanych (1144 ha) oraz terenów zieleni.

·        Funkcja mieszkaniowa o przewadze domów jednorodzinnych w zabudowie wolno stojącej, stanowiąca podstawową funkcję terenu, skoncentrowana jest w obrębie czterech regionów: Morasko, Radojewo, Nowa Wieś Górna oraz Umultowo.

·        W rejonie Różanego Potoku osiedle mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

·        W rejonach zabudowy mieszkaniowej szczątkowe wytworzenie usług podstawowych, brak usług oświaty.

·        W części południowej podstrefy nowo powstały element stymulujący rozwój: Kampus Uniwersytetu im. A.Mickiewicza.

·        Tereny niezagospodarowane skoncentrowane w rejonie Umultowa obejmują 36 ha.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: usługi szkolnictwa wyższego,

·        Funkcje zagrożone: tereny zieleni otwartej,

·        Funkcje agresywne: mieszkalnictwo,

·        Funkcje wypierane: na obszarze Moraska (ulica Nadwarciańska) następuje niekontrolowane i widoczne wypieranie terenów rolnych przez funkcje mieszkaniowe. Widoczne jest to również w pobliżu dolin rzek oraz jezior (obudowywanie Jeziora Umultowskiego).

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.) oraz 4 kondygnacji (14 m.) w rejonie Kampusu Uniwersytetu im. A.Mickiewicza i osiedla Różany Potok.

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach:

o         rejon Kampusu Uniwersytetu im. A.Mickiewicza,

o         rejon osiedla Różany Potok.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5 - 15%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono poniżej 5%.

·        Gęstość zabudowy ulega zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

·        W podstrefie następuje dogęszczanie zabudowy:

o         rejon Umultowa.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur otwartych – zieleń

·        Struktury rozpoczęte

o         Morasko, Radojewo, Umultowo i Nowa Wieś Górna

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane, które wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

2.4.1              Wloty do miasta, bramy miasta:

Brak ukształtowanych wlotów oraz miejsc bramowych od strony północnej miasta Poznania.

2.4.2              Główne ciągi miejskie:

W obrębie podstrefy nie ma wykształconych ciągów miejskich.

2.4.3              Panoramy, punkty i ciągi widokowe (rysunek projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - UWARUNKOWANIA):

·        Zabudowa oraz otwarte przestrzenie podstrefy kształtują panoramy o odbiorze pozytywnym z określonych poniżej punktów widokowych:

o         P5 – z ulicy Morenowej w kierunku południowym,

o         P6 – z ulicy Lewandowskiego w kierunku południowo – wschodnim,

o         P7 – z ulicy Poligonowej w kierunku północnym,

o         P8 – z ulicy Meteorytowej w kierunku południowym,

o         P9 – z ulicy Piołunowej w kierunku północnym.

2.4.4              Dominanty wysokościowe i przestrzenne (część ogólna - mapa O/16)

·        Jedyną dominantą przestrzenną są silosy przy ulicy Morenowej o neutralnym dzielnicowym oddziaływaniu.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej