Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

 

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 

10.1. Zaopatrzenie w wodę

 

Zaopatrzeniem w wodę w Poznaniu i okolicznych gminach zajmuje się „AQUANET” Sp. z o.o.

 

10.1.1. Poznański System Wodociągowy

Na „Poznański System Wodociągowy” (PSW) składają się:

·         ujęcia wody,

·         stacje uzdatniania wody,

·         zbiorniki wody,

·         przepompownia „Koronna”

·         sieci wodociągowe.

Poznański System Wodociągowy posiada szereg zalet, ważnych przy określaniu uwarunkowań jego rozwoju. Są to:

·         występowanie w sąsiedztwie Poznania wysokiej jakości wód podziemnych,

·         nadwyżka w podaży wody (na ujęciach) nad obecnym zużyciem w wysokości 80.000,00 m3/d,

·         nadwyżka w produkcji wody (na stacjach wodociągowych) nad zużyciem wynosząca Q śr dob = 50.000,00 m3/d,

·         dobry stan urządzeń i sieci,

·         bardzo wysoki stopień zwodociągowania miasta – 94,9%,

·         w realizacji nowy Program Rozwoju Wodociągów w Aglomeracji Poznańskiej.

 

·         ujęcia wody:

o        Mosina-Krajkowo        zdolność produkcyjna Q = 160 000 m3/d

                             dostarcza 70% wody dla „PSW”, stan techniczny dobry

Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2001r, obejmująca obszar chroniony o wielkości
6100,8244 ha. Obszar chroniony obejmuje:

-     bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na terasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na terasie zalewowej na terenie tzw.„wyspy Krajkowskiej” pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym użytkowaniu „AQUANET-u”,

-     pośrednią wewnętrzną strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linią PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa – południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy – Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.

o        Dębina     zdolność produkcyjna Q = 60 000 m3/d

                             dostarcza 26% wody dla „PSW”, stan techniczny dobry

Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona decyzją nr OS-6210-15/99/2000-GW wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 r.,  obejmująca obszar:

-     ochrony bezpośredniej – 169,0 ha - obejmuje dwa odrębne obszary, dla części południowej i północnej ujęcia, które zostało przecięte autostradą A2. Obszar ten zawarty jest (mniej więcej) pomiędzy wschodnim brzegiem rzeki Warty a ulicą Dolna Wilda na odcinku od torów PKP do południowej granicy Poznania (rejon Lasku Dębińskiego),

-     ochrony pośredniej wewnętrznej – 46,0 ha, poszerzony jest o poszczególne tereny przy ulicy Dolna Wilda,

-     ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych i powierzchniowych – 359,6 ha, obejmuje ww. obszary i dodatkowo tereny na północ od linii PKP (łącznie z Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej), ulicy Piastowskiej do ulicy Hetmańskiej, oraz na południu pomiędzy ulicą Armii Poznań w Luboniu, rzeką Wartą a ulicą Starołęcką (do Strumienia Czapnica),

-     ochrony pośredniej zewnętrznej wód powierzchniowych obejmuje koryto rzeki Warty od ujścia Strumienia Czapnica do ujścia Strumienia Wirynka.

 

W ramach rekompensaty za utracone zdolności produkcyjne ujęcia Dębina w związku z budową autostrady A-2, w 2004r zakończono budowę ujęcia infiltracyjnego Sowiniec – Krajkowo o wydajności 10 000 m3/d.

Z tzw. „Poznańskim Systemem Wodociągowym” (PSW) współpracują również ujęcia wody i stacje wodociągowe, które z uwagi na swą stosunkowo małą wydajność, nie mają wpływu na zaspokojenie potrzeb wodociągowych mieszkańców Poznania oraz okolicznych gmin:

-     ujęcie wody i stacja wodociągowa w Gruszczynie (położona na północ od Swarzędza) o zdolności produkcyjnej 12000 m3/d, po zakończonej rozbudowie wyniosą Qe = 24000m3/d,

-     ujęcie wody i stacja wodociągowa w Swarzędzu o zdolności produkcyjnej 4800 m3/d,

-     ujęcie wody i stacja wodociągowa w Zalasewie o zdolności produkcyjnej ok. 1500 m3/d.

Ww. ujęcia i stacje w pełni zaspakajają obecne globalne zapotrzebowanie wody, wynoszące Qśrdob = 140 tysięcy m3/d, posiadając dość znaczną rezerwę umożliwiającą prowadzenie monitoringu na ujęciu i sterowania jego pracą. Pozwala to pobierać wodę o najlepszej jakości i obniżyć koszty eksploatacyjne procesu uzdatniania wody.

Jednakże stan techniczny ujęć wody dla miasta Poznania (Dębina i Mosina) wymaga podjęcia prac modernizacyjnych (ujęto je w 10-letnim planie inwestycyjnym AQUANETU).

 

·         stacje uzdatniania wody „SUW”:

o        Mosina            przepustowość 130 000 m3/d

                             dostarcza 70% wody dla „PSW”, stan techniczny średni

wymagana modernizacja stacji rozłożona będzie na dwa etapy, etap 1 wykonany w latach 2004 – 2006 obejmie produkcję wody w wysokości 100 000m3/d, etap 2 zakładający wzrost wydajności stacji do wielkości 150 000 m3/d zależny jest od ewentualnego wzrostu zapotrzebowania wody i rozbudowy całego „PSW”,

o        Dębina           przepustowość 60 000 m3/d

                             dostarcza 26% wody dla „PSW”, stan techniczny średni

wymagana modernizacja stacji przewidywana do roku 2006 obejmie zwiększenie produkcji wody do wielkości 70 000 m3/d.

 

·         zbiorniki wody

o        Pożegowo (początkowe)            pojemność V = 60 000mstan techniczny dobry

o        Morasko (końcowe)       pojemność V = 30 000mstan techniczny dobry

 

·         przepompownia „Koronna” - wydajność Q = 2 500 do 25 000 m3/d

Jest to przepompownia początkowa drugiej strefy, tzn. podnosząca wodę napływającą z magistrali pierwszej strefy i tłoczącą ją do zbiorników końcowych drugiej strefy zlokalizowanych na Górze Moraskiej. Wymagana modernizacja przepompowni.

 

·         sieć wodociągowa

o        magistrala zachodnia o średnicy Ø 1000

o        magistrala wschodnia o średnicy Ø 1000 i Ø 1200

o        magistrala centralna o średnicy Ø 1000 (od przepompowni Koronna do zbiorników Morasko)

o        sieć rozdzielcza.

Rys. 22  Poznański System Wodociągowy.

 

W 2004 roku została wybudowana II-ga nitka magistrali o średnicy Ø 1000 (od przepompowni Koronna do zbiorników Morasko), której celem jest poprawa dystrybucji wody w pierwszej i drugiej strefie, a tym samym poprawa efektywności pracy przepompowni. Trasa tej magistrali jest niezgodna z trasą planowaną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” opracowanym w 1999 roku. Ww. „Studium...” zakładało ułożenie tej magistrali prawie równolegle do istniejącej, obecnie trasa proj. magistrali wygląda następująco: Przepompownia Koronna – i dalej ulicami: Nasienną, Księcia Mieszka I. Tadeusza Szeligowskiego, Franciszka Stróżyńskiego, Morasko, drogą polną do zbiorników.

Ponadto istnieją również 2 nitki „magistrali centralnej” od „SUW” w Mosinie do stacji PKP w Puszczykowie, które nie są wykorzystywane z uwagi na obecnie wystarczającą podaż wody. W dotychczasowym „Studium...” planowano ich przedłużenie do przepompowni „Koronna” i zbiorników na Górze Moraskiej.

Oprócz sieci magistralnych, mieszkańców miasta w wodę pitną zaopatruje bezpośrednio sieć rozdzielczych przewodów wodociągowych, która obejmuje zasadniczo cały Poznań.

Jedynym większym zainwestowanym obszarem pozbawionym wody pitnej jest Radojewo, (dokumentacja w opracowaniu). Sieć wodociągowa nie obejmuje też istniejącej rozproszonej zabudowy wzdłuż pojedynczych uliclub terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie w dotychczasowym Studium.

 

 

 

10.1.2. Zaopatrzenie w wodę z „Poznańskiego Systemu Wodociągowego” okolicznych gmin

Urządzenia wymienione w powyższych punktach + sieć rozdzielcza o mniejszych średnicach zapewniają dostawę wody pitnej dla mieszkańców Poznania, jak również okolicznych miast i gmin, takich jak:

·         Mosina – miasto zwodociągowane w 100 %, zaopatrywane w wodę z „PSW” poprzez tzw. „wodociąg Mosiński” i „Wschodnią Magistralę” o średnicy Ø 1200. Do ww. wodociągu podłączone są następujące wsie w gminie: Baranowo, Baranówko, Sowiniec, Sowinki, Krajkowo, Krosinko-Ludwikowo, Nowinki-Drużyna, Czapury, Wiórek, Pecna, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec, Borkowice, Krosno, Babki, Daszewice, Żabinko,

·         Puszczykowo – Puszczykówko - Niwka, miasto zwodociągowane w 100%, podłączone do „PSW” poprzez „Wschodnią Magistralę” o średnicy Ø 1200,

·         Luboń – miasto zwodociągowane w 95 %, podłączone do „PSW” rurociągiem o średnicy Ø 300 w ulicy Kotowo do „Zachodniej Magistrali” o średnicy Ø 1000,

·         Swarzędz – miasto zwodociągowane poprzez wodociąg o średnicy Ø 500 w ulicy Warszawskiej, podłączony do „Wschodniej Magistrali” o średnicy Ø 1200. Do ww. wodociągu podłączone są następujące wsie w gminie: Gruszczyn i Zalasewo, Kobylnica,

·         Suchy Las – Złotniki – Złotkowo, wsie podłączone do „PSW” poprzez rurociąg podłączony do zbiorników na Morasku,

·         Koziegłowy – Czerwonak (część),

·         Szczytniki gmina Kórnik, wieś do której buduje się wodociąg z Głuszyny

·         Tulce gmina Kleszczewo, wieś do której buduje się wodociąg ze Szczepankowa

·         zachodnia część gminy Tarnowo Podgórne.

 

10.1.3. Wnioski

Problemy warunkujące dalszy rozwój urbanistyczny miasta, oraz zapewnienie jego mieszkańcom życia w odpowiednim standardzie, związane są z zaopatrzeniem w odpowiednie media, a przede wszystkim w wodę pitną o odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości.

Spełnienie tych wymogów uwarunkowane jest:

·         uwzględnieniem i zachowaniem równowagi w środowisku przyrodniczym i jego maksymalną ochroną przed niekontrolowaną urbanizacją,

·         zabezpieczeniem istniejących zasobów wody pitnej, poprzez rygorystyczne stosowanie przepisów odnośnie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody,

·         zabezpieczeniem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rezerwy terenowej, pod budowę nowych sieci wodociągowych, magistralnych i rozdzielczych,

·         podjęciem decyzji odnośnie realizacji Magistrali Centralnej,

·         modernizacją i automatyzacją stacji wodociągowych i przepompowni wody „Koronna”,

·         budową nowych (brakujących w poszczególnych ulicach) odcinków sieci wodociągowej oraz sieci do Radojewa,

·         stałym monitoringiem i nadzorem urządzeń i sieci oraz ich bieżącą renowacją.