Dzisiaj jest: Niedziela, 07 marca 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


 

B4   Strzeszyn

Teren ograniczony ulicami: Lutycką, Koszlińską, północnym i wschodnim skrajem terenów leśnych przy ulicy Wałeckiej, północnym i wschodnim skrajem terenów rekreacyjnych POSiR, ulicą Koszalińską do granicy miasta Poznania, granicą miasta Poznania, torami kolejowymi do ulicy Lutyckiej (część szczegółowa - mapa S/6).

1.                       UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

1.1.                  Środowisko przyrodnicze

W podstrefie dominuje towarzysząca zabudowie zieleń o dużej dowolności, wartości estetyczno – ozdobnej i krajobrazowej.

1.1.1              Geologia, ukształtowanie terenu, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze atmosferyczne

·        Urozmaicone ukształtowanie terenu, z widoczną formą Przełomowej Doliny Warty,

·        Teren o dobrym mikro i bioklimacie, a także nasłonecznieniu i przewietrzaniu. Teren znajduje się w sąsiedztwie głównego korytarza spływu nawiewnego czystego powietrza z północy na południe do centrum miasta.

·        Obszar o uzupełniającym klinie nawietrzającym tkankę zabudowy z małych zespołów zieleni publicznej oraz terenów ogródków przydomowych.

1.1.2              Tereny zieleni:

·        Cmentarze:

o         przy ulicy Wałeckiej.

·        Zieleń towarzysząca ulicom i placom oraz zabudowie w tym: park w zespole pofolwarcznym przy ulicy Biskupińskiej.

1.1.3              Tereny leśne:

·        przy ulicy Koszalińskiej,

·        przy torach kolejowych Poznań – Oborniki/ „obwodnica północna”,

·        w pobliżu stawu przy ulicy Jastrowskiej.

1.1.4              Tereny rolne:

·        użytkowane rolniczo i odłogowane,

·        ogrody działkowe:

o         „ROD Cyryla Ratajskiego” w rejonie ulic Koszalińskiej i Krajeneckiej,

o         „ROD Armii Poznań” przy ulicy Koszalińskiej.

1.1.5              Obszary i obiekty cenne przyrodniczo:

·        objęte formą ochrony przyrody

o         aleja dębów szypułkowych i jesionów wyniosłych, wpisana do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody. Cenne przyrodniczo okazy zlokalizowane są w ulicy Jastrowskiej.

1.2.                  Ochrona dziedzictwa kulturowego

1.2.1              Obszary i obiekty cenne kulturowo:

·        Objęte formą ochrony zabytków:

o         W obrębie podstrefy mogą istnieć pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków (aneks nr 1 rejestr zabytków nieruchomych – m. Poznań, 2003r).

·        Nie objęte formą ochrony zabytków:

o         Strzeszyn - założenie dworsko- parkowe i folwarczne, dawna wieś z 1388r. włączona w granice Poznania w 1940r. obejmuje: założenie dworskie przy ulicy  Biskupinskiej, składające się z parku i zespołu folwarcznego, kolonia mieszkaniowa pracowników folwarcznych przy ulicy Biskupińskiej. Gorzelnia z końca XIXw.

2.                       ŁAD PRZESTRZENNY I WYMOGI JEGO OCHRONY

2.1.                  Struktura funkcjonalno - przestrzenna

2.1.1              Funkcja terenu i charakter zabudowy (część ogólna - mapa O/13)

·        W podstrefie wyróżnia się następujące funkcje:

o         funkcja dominująca – stanowiąca tereny rolne i odłogowane o powierzchni 391 ha,

o         funkcja uzupełniająca i wypierająca to funkcja mieszkaniowa jednorodzinna (wolno stojąca i szeregowa) lokalizowana w rejonie starego Strzeszyna oraz nowych osiedli Strzeszyna (osiedle Literackie), w ramach zabudowy mieszkaniowej wykształcona szczątkowa ilość usług uzupełniających typu handel, brak usług oświaty,

o         punktowo zlokalizowane tereny magazynowo-składowe o charakterze zabudowy mieszanej i halowej,

·        Zabudowa tymczasowa ogródków działkowych,

·        Potencjał terenów niezagospodarowanych w sąsiedztwie nowych osiedli Strzeszyna stanowi 104 ha.

·        Podstrefa o znacznym potencjale terenowym do przekształceń funkcjonalnych.

·        W podstrefie występują tereny zamknięte.

2.1.2              Wzajemne zależności między funkcjami (część ogólna - mapa O/18)

·        Funkcje stymulujące rozwój: mieszkalnictwo

·        Funkcje zagrożone: nie wykazano

·        Funkcje agresywne: nie wykazano

·        Funkcje wypierane: rola.

2.2.                  Podstawowe parametry zabudowy

2.2.1              Wysokość zabudowy (część ogólna - mapa O/14)

·        W podstrefie przeważa zabudowa o wysokości 2 kondygnacji (7 m.).

·        W podstrefie obowiązuje zasada przenikania zabudowy o różnych wysokościach 2 – 4 kondygnacji (7 - 14 m.),

·        W podstrefie w kierunku północnej granicy podstrefy wysokość zabudowy ulega obniżeniu.

2.2.2              Gęstość zabudowy (część ogólna - mapa O/15)

·        Średni procent zab. działki budowlanej dla terenów brutto określono od 5% - 30%.

·        Średni procent zab. działki typu POD określono od 5 - 15%.

·        Zabudowy ulega naturalnemu zagęszczeniu w kierunku centrum miasta.

2.3.                  Stan zabudowy i zainwestowania

2.3.1              Wartość estetyczna struktur przestrzennych (część ogólna - mapa O/16)

·        Przewaga struktur otwartych,

·        Struktury rozpoczęte – osiedle Literackie.

2.3.2              Trwałość zainwestowania (część ogólna - mapa O/17)

·        W podstrefie występują struktury trwale zainwestowane.

·        Tereny o zainwestowaniu trwałym wykazują cechy do zachowania.

2.4.                  Fizjonomia miasta

W obrębie omawianej jednostki nie występują żadne z przedstawianych elementów fizjonomicznych miasta tzn.: nie ma wykształconych ciągów miejskich, dominant krystalizujących przestrzeń oraz ukształtowanych punktów widokowych.

3.                       UWARUNKOWANIA rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury – zgodnie z zapisami w części ogólnej