Dzisiaj jest: Czwartek, 26 lutego 2021 rok HomeMapa stronyKontakt


plik DOC:Uwarunkowania.doc
plik PDF:Uwarunkowania.pdf
 

8. SYSTEM TRANSPORTOWY


8.1. GENERALNE UWARUNKOWANIA TRANSPORTOWE

Uwarunkowania międzynarodowe, krajowe i regionalne zostały omówione w punktach 1.1; 1.2; 1.3.

Uwarunkowania wewnętrzne.

Rada Miasta Poznania podjęła następujące uchwały wpływające na obecne i planowane funkcjonowanie systemu transportowego w mieście:

  • Uchwała Nr XXIII/269/III/99 z 18 listopada 1999r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania;
  • Uchwała Nr XLIX/20/IV/2004 z 6 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego aglomeracji poznańskiej na lata 2004-2013” (ZPRTP)
  • Uchwała Nr XII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta”
  • 60 uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 54 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp (plany w opracowaniu, stan na 01.09.2006 r.).

Wnioski do Studium dotyczące problematyki transportowej omówiono w punkcie 11.

Za najważniejsze fakty i wydarzenia w poznańskim transporcie należy uznać: aktualny stan infrastruktury transportowej, występujący w ostatnich latach znaczący wzrost ruchotwórczości terenów podmiejskich, występujące zagrożenia bezpieczeństwa ruchu; zrealizowane w ostatnich latach inwestycje i modernizacje (w tym autostradę A-2, pierwszy odcinek ulicy Prymasa A. Hlonda, Poznański Szybki Tramwaj, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Most Św. Rocha).

Wśród realizowanych i przygotowywanych inwestycji, najważniejsze znaczenie posiadają projekty rozbudowy wylotu ul. Głogowskiej, zadania wg ZPRTP (w tym węzły integracyjne, wraz ze Zintegrowanym Dworcem Autobusowym na Osiedlu Jana III Sobieskiego), projekty tras tramwajowych „Kórnicka” i „F.Ratajczaka”, program Tramper” (transport publiczny pojazdami dwu systemowymi, kolejowo – tramwajowymi), zachodni i wschodni odcinek tzw. III ramy (bezkolizyjnej ulicznej obwodnicy miejskiej). Wszystkie te projekty są współfinansowane lub mogą być przygotowywane pod wnioski o uzyskanie środków z funduszy strukturalnych UE.

Ważne w planowaniu transportu w Poznaniu są dotychczasowe doświadczenia realizacyjne co do stabilności planów tras komunikacyjnych: pozytywne przy trwałości planowanych korytarzy (np. autostrada, PST, ul. A.Hlonda; wszystkie planowane z kilkudziesięcioletnim wyprzedzeniem) i negatywne przy braku stabilności planów (np. wschodni odcinek III Ramy, wprowadzony do planów w latach dziewięćdziesiątych). Relatywnie niewielka ilość zamierzeń przewidzianych w obowiązującym Studium zdezaktualizowała się lub jest gwałtownie kontestowana (szczególnie konfliktowa).